ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-…………. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Виж)

Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 (Изтегли)

Публикувано на 23.05.2019 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 12.02.2018 – 15.03.2018

 Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 – актуализирани (с рамкиране и с допълнена декларация за неприложими документи)

       Приложения:

           Основна информация; актуализирана (с допълнена декларация)
           Таблица на допустимите инвестиции; (заменена с формуляр на ДФЗ)
           Списък с активи;
           Декларации, приложими по 7.2; допълнени с декларация за неприложими документи
           Критерии за административно съответствие;
           Критерии за допустимост;
           Критерии за техническа и финансова оценка;
           Инструкция за попълване на формуляр;
           Формуляр за мониторинг.

Публикувано на 12.02.2018 г. 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 05.01.2018 – 15.02.2018

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

     Приложения:

  1. Основна информация за проектното предложение по 7.2;
  2. Таблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
  3. Насоки за финансов анализ по 7.2;
  4. Примерни таблици за ФА;
  5. Списък с активи;
  6. Декларации, приложими по 7.2

Публикувано на 24.11.2017 г.

Back to top button
Close