Месец: септември 2021

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

      Във връзка с предстоящата процедура за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”   публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Подмярката предоставя…

  Прочетете още »
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения…

  Прочетете още »
 • ОБЯВА

  за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетингна селскостопански продукти” намярка M04 „Инвестиции в материални активи“ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.500 Прием 2021 г. На основание Решение на…

  Прочетете още »
 • ОБЯВА

  по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2021 № BG06RDNP001-496 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности…

  Прочетете още »
Back to top button