Ден: 03.09.2021

  • ОБЯВА

    по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2021 № BG06RDNP001-496 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности…

    Прочетете още »
Back to top button