Ден: 07.09.2021

  • ОБЯВА

    за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетингна селскостопански продукти” намярка M04 „Инвестиции в материални активи“ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.500 Прием 2021 г. На основание Решение на…

    Прочетете още »
Back to top button