Ден: 13.09.2021

  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

        Във връзка с предстоящата процедура за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”   публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Подмярката предоставя…

    Прочетете още »
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

    Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“, прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения…

    Прочетете още »
Back to top button