Ден: 01.11.2021

  • ОБЯВА

    по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции…

    Прочетете още »
  • ОБЯВА

    за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»намярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2021 г. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 На основание Решение на Управителния…

    Прочетете още »
Back to top button