• 01
  • 02
  • 03
  • 04

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

ПОДПИСА ПЪРВИЯ ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

През 2018г. бяха обявени три приема по съответните мерки от стратегията на ВОМР на МИГ Тервел – Крушари. Оценителните процедури по всички мерки са одобрени от УО и Държавен Фонд Земеделие – РА гр. София.

На 09.09.2019 г. между ДФ «Земеделие» - РА, МИГ Тервел-Крушари и община Крушари се подписа първият Административен договор за предоставяне на БФП в размер 137 255,00лв. за рехабилитация на две улици на територията на с. Крушари.

Виж цялата статия (Изтегли)

Публикувано 09.10.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 02.09.2019г. във връзка с Решение на УС от 31.05.2019г., и Заповед №15/31.05.2019г. и №20/02.09.2019г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.289  Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Начало: 09.07.2019 г./ Краен срок 09.10.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 03.09.2019г.

 

ДФ "Земеделие"

одобри  проведената Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.003 
МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Окончателния доклад от проведената процедура бе предоставен във Фонда на 30.04.2018 г.