• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 14 Февруари 2020 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 06 март 2020 г. от 17.30 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1.  Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
  2. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „„МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
  3. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2020 г.;
  4. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2020 г.;
  5. Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-153 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР, за програмния период 2014-2020 г.;
  6. Вземане на решение  за удължаване срока на договор 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД.
  7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 05.02.2020г., за изменение на взети Решение на Управителния съвет от  22.03.2019 г., и  27.11.2019 и. и Заповед №14/22.03.2019г., Заповед №19/11.06.2019г. и Заповед №23/05.02.2020г. във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 /календарни/  дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок 10.03.2020 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 05.02.2020г.

ПЪРВИ ЗА 2020 Г. И ЧЕТВЪРТИ  ДО МОМЕНТА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ

ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

На 03.02.2020г., председателят на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари – инж. Живко Георгиев  и Ивайло Цветков – управител на  „ДЖАМБО-Л“ ООД, подписаха четвърти по ред към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

04022020-1

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.2  “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект  № BG06RDNP001-19.012-0002  „Повишаване на конкурентоспособността на „Джамбо - Л” ЕООД“ на обща стойност 83 200,00 лв.,  размер на БФП - 41 600,00 лв.

04022020-2

 

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-264

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-264 – Втори прием

 Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 за прием на проектни предложения в ИСУН

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел - Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 29.03.2019г., МИГ, и Решение на Управителния съвет от 27.11.2019 във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 02.01.2020г.

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001 -19-338

 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 20.11.2019г. и  Заповед №22 /20.11,2019г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 20.12.2019г.