• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-264

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА
M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 01.05.2019г.