• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ДФ "Земеделие"

одобри  проведената Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.003 
МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Окончателния доклад от проведената процедура бе предоставен във Фонда на 30.04.2018 г.