• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Разпределение на подпомогнатите проекти по населени места и мерки
(данни: МИГ-Тервел-Крушари)

razpr-proekti


 Изпълнени проекти и усвоени  средства по СМР 2011-2013 г.

Мярка

Бюджет

Договорени проекти

Договорени средства по проекти
(лв)

Изпълнени проекти

Неизпълнени проекти

Усвоени средства

Процент на усвояване

М 121 Модернизиране на земеделските стопанства

677 570

18

618 205

14

4

558 247

82,39%

М 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

307 430

2

203 373

1

1

31 873

10,37%

М 311 Разнообразяване към неземеделски дейности

197 500

2

195 490

2

-

195 490

98,98%

М 312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

605 200

11

590 459

9

2

452 231

74,72%

М 313 Насърчаване на туристически дейности

118 000

3

118 000

3

-

104 271

88,37%

М 321 Основни услуги за население и икономиката в селските райони

660 000

12

660 000

12

-

621 318

94,14%

М 322 Обновяване и развитие на населените места

549 000

6

539 086

6

-

449 095

81,80%

Общо

3 114 700

54

2 924 613

93.9%

47

7

2 412 525

77,46%


ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ С ДОГОВОРЕНИТЕ, ОДОБРЕНИТЕ ИЛИ ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА
КЪМ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
Номер на договор / проект Проект Име на бенефициента Размер на проекта лв. Субсидия
лв.

МЯРКА 121 - ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Бюджет 677570,00
Дог.55/1/1210240 отчетен Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров Денев 91980,00 45990,00
Дог.55/1/1210588 Закупуване на земеделска техника ЗП Красимир Тодоров Марков 23481,00 11600,00
Дог.55/1/1210590 Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка ЗП Петър Иванов Хорозов 13691,00 5476,40
Дог.55/1/1210593 Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника АСГ Агро ЕООД 141346,47 56538,59
Дог.55/1/1210908 Модернизиране на "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД 100772,00 39488,80
Дог.55/1/1211247 Закупуване на земеделска техника Радостин Божидаров Денев 149500,00 74750,00
Дог.55/1/1210405 Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция ЗП Турхан Шефка Риза 149810,83 59924,34
Дог.55/1/1210594 Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техника ЗП Димитър Великов Димитров 149824,76 59929,90
Дог.55/1/1210409 отчетен Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й. "Био Лавена" ЕООД 45600,56 18240,22
Дог.55/1/1210455 отчетен Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула "Ренан Агро" ЕООД 24900,00 9960,00
Дог.55/1/1210410 отчетен Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му ЗП Павел Златков Павлов 21419,85 10709,93
Дог.55/1/1210453 Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насаждения от сливи и праскови ЗП Иванка Николова Маринова 6942,50 2775,20
Дог.55/1/1210589 Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърно ЗП Красимира Димитрова Куртева 13230,67 5292,26
Дог.55/1/1210710 Закупуване на инвентар за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодови сокове "ДЖАМБО-Л" ЕООД 126471,95 50275,85

Дог 55/1/1211508
Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. в землището на гр. Тервел ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ 49822,54 19929,02
Дог.55/1/1210899 Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанството ЗП Николай Тошков Колев 128976,48 74420,69
Дог.55/1/1211226 Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново ЗП Петко Oпълченов 21840,00 8580,96
Дог.55/1/1211255 Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните "Радида" ООД 129328,00 64664,00
ОБЩО по Мярка 121 18 1388938,61 618546,16
МЯРКА 123 - ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджет 307430,00
Дог.55/1/1230902 Модернизация цех за пакетиране на подправки чрез закупуване на оборудване и транспортни средства "АиК 2000" ООД 63746,06 31873,03
Дог.55/1/1230903 Закупуване на линия за производство на пелети от слама "Пелет Комерс 2012" ООД 358918,00 171500,00

ОБЩО по Мярка 123 2 422664,06 203373,03
МЯРКА 311 - ЗЕМЕДЕЛЦИ РАЗНООБРАЗЯВАТ ДЕЙНОСТТА Бюджет 197500,00
Дог.55/3/3110241 Изграждане на къща за гости "Куртеви" ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ - 12" 139998,24 97998,77
Дог.55/3/3110403 Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.Крушари ЕТ "Хан Телериг - Юзджан Юсеин" 139273,66 97491,56

ОБЩО по Мярка 311 2 279271,90 195490,33
МЯРКА 312 - МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО Бюджет 605200,00
Дог.55/3/3120208 отчетен Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева" 92177,87 39526,67
Дог.55/3/3120404 Изграждане и оборудване на фитнесзала "ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД 102794,12 77701,51
Дог.55/3/3120725 Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти "Пенев Кар" ЕООД 159953,75 111650,19
Дог.55/3/3120901 Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд "Буров-08" ЕООД 15442,13 10809,49
Дог.55/3/3121246 Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД „ФОТО-КАПРИЗ“ ЕООД 28775,79 18544,90
Дог.55/3/3121483 Изграждане и обзавеждане на Агромаркет Агродом Димитров ЕООД 86 448.08 60338,66
Дог.55/3/3121487 Прилагане на нови технологии за по-качествени услуги ГЕОИД-Ч ЕООД 21600,00 15120,00
Дог.55/3/3120204 отчетен Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортно средство ЕТ "Светлин Марков" - МАРТИ 46150,67 32305,46
Дог.55/3/3120456 Закупуване на оборудване на цех за закуски ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова" 26782,00 18747,00
Дог.55/3/3120530 Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел "СИД 12" ООД 158737,90 110836,53
Дог.55/3/3121234 Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел "АВА ТЕРВЕЛ" ЕООД 144130,90 100344,00
ОБЩО по Мярка 312 11 796545,13 595924,41
МЯРКА 313 - ТУРИЗЪМ (КРУШАРИ) Бюджет 118000,00
Дог.55/3/3131238 Изграждане на два туристически информационни центъра в община Крушари Община Крушари 55870,00 53770,00
Дог.55/3/3131517 Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари Фондация "КРУГА" 30715,68 30715,68
Дог.55/3/3131500 Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в общ.Крушари - доставяне на мобилно оборудване Община Крушари 35200,00 33514,32
ОБЩО по Мярка 313 3 121785,68 118000,00
МЯРКА 321 - ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ Бюджет 660000,00
Дог.55/3/3210202 Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране Община Тервел 25518,68 25221,43
Дог.55/3/3210780 Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари хора" в с.Добрин, община Крушари Община Крушари 130821,63 130218,23
Дог.55/3/3210201 отчетен Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий Община Тервел 125160,98 103333,95
Дог.55/3/3210707 Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугата Община Тервел 36600,00 36600,00
Дог.55/3/3210779 "Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий" - обз ... Община Тервел 30402,00 30402,00
Дог.55/3/3210904 Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково Община Тервел 139835,16 132981,78
Дог.55/3/3211229 Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугата Община Крушари 18000,00 18000,00
Дог.55/3/3211232 Център за социални услуги в с.Поп Груево Община Тервел 135886,92 128495,41
Дог.55/3/3211509 Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково Община Tервел 20000,00 20000,00
Дог.55/3/3211223 Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Дяково Община Крушари 15557,00 15557,00
Дог.55/3/3211521 Подобряване на съществуващ център за културни услуги - обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.Тервел Община Tервел 8300,00 8300,00
Дог.55/3/3211516 Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушари, с. Телериг и с. Бакалово Община Крушари 15980,00 10890,00
ОБЩО по Мярка 321 12 702062,37 659999,80
МЯРКА 322 - ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА Бюджет 549000,00
Дог.55/3/3220203 отчетен Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел Община Тервел 100116,00 75539,55
Дог.55/3/3221228 Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел Община Тервел 21735,00 21445,00
Дог.55/3/3220772 Реконструкция на тротоари в гр.Тервел Община Тервел 119722,27 82224,69
Дог.55/3/3220894 Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.Тервел Община Тервел 158588,72 158588,72
Дог.55/3/3221501 Ремонт на част от ул."9-ти септември", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Хан Телериг" в с. Крушари Община Крушари 150767,20 150767,20
Дог.55/3/3221486 Основен ремонт на ул."Дочо Михайлов" в гр. Тервел Община Tервел 50520,96 50520,96

ОБЩО по Мярка 322 6 601450,15 539086,12

ОБЩО ПРОЕКТИ 54 4312717,90 2930419,85