• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от МИГ Тервел-Крушари - pdfизтегли

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на МИГ Тервел-Крушари - pdfизтегли

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ 2019Г. pdf (Изтегли)

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 pdf (Изтегли)

 


 ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.4

НОМЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ДАТА НА ДОГОВОРА

СРОК НА ДОГОВОРА

ЦЕНА с ДДС

РД50-153 /U-1

«ДЮКСОФТ» ЕООД

Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

31.10.2016

1.11.2016 - 31.12.2017

1 680

120 лв/м

РД50-153 /U-2

„ЖЕ – ГА“ ДЗЗД 

Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ Тервел-Крушари по Споразумение №РД50-153/21.10.2016 за изпълнение на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство

31.10.2016

1.11.2016 - 31.12.2017

4 200

300 лв/м


 ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.1

НОМЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ДАТА НА ДОГОВОРА

ИЗПЛАТЕНА СУМА

19.1-1

„КРИОС” ООД

Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

18.12.2015

750

U-1

Рекламна къща ЕОС

Изготвяне на информационни материали за информиране на местното население за процеса на подготовка на стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари

11.1.2016

3000

U-02

ФОНДАЦИЯ „КРУГА“

Организиране на информационни срещи за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари” на 3-4.02

26.01.2016

420

U-03

ET “ТОНИ-92 – Златка Андонова” 

Организиране на еднодневен информационен семинар за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари в с.Крушари на 12.02

29.01.2016

383.50

U-06

ЕТ „Мария-Невена - Невена Денева”

Организиране на еднодневен информационен семинар за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари” в с. Безмер на 15.02

29.01.2016

380

U-07

„НОЕМА“ ООД

Проучване и анализ на средата, нагласите, настроенията и участниците за нуждите на разработването на стратегия за ВОМР от МИГ Тервел-Крушари

2.02.2016

4010

U-09

„БРАТЯ РАЙЧЕВИ“ ООД

Осигуряване логистиката на еднодневно обучение на местни лидери по правилата за създаване на стратегията за ВОМР на 24.02 - Тервел

17.02.2016

586

U-10

ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ – Юзджан Юсеин”

Осигуряване логистиката на еднодневно обучение на местни лидери по правилата за създаване на стратегията за ВОМР на 23.02 в с.Телериг

16.02.2016

600

U-11

ЕТ„Тодор Куртев“

Осигуряване на логистиката на еднодневно обучение на екипа на МИГ Тервел-Крушари по правилата за създаване на стратегията за водено от общностите местно развитие на 7.03 в гр. Тервел

29.02.2016

464

U-12

ЕТ „Мария-Невена - Невена Денева”

Осигуряване на логистиката на еднодневно обучение на екипа на МИГ Тервел-Крушари по правилата за създаване на стратегията за водено от общностите местно развитие на 9.03 в с. Безмер

29.02.2016

412

U-13

“Арабела – Добрич“ ЕООД

Осигуряване на кетъринг за участниците в информационна конференция и на две срещи за консултиране подготовката на стратегията, организирани от сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ на 10 и 11 март

7.03.2016

910,26

U-14

ПРИЯТЕЛИ – бр. Райчеви

Осигуряване логистиката на две еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност на изготвяната стратегия на 5 и 6 април

1.04.2016

770

U-15

ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ – Юзджан Юсеин”

Осигуряване логистиката на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната стратегия на 7 април

1.04.2016

380

U-16

“Арабела – Добрич“ ЕООД

Осигуряване на кетъринг за участниците в обществено обсъждане на стратегията, организирани от сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ на 11 и 12 май

9.05.2016

760


ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.1

НОМЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ДАТА НА ДОГОВОРА

ИЗПЛАТЕНА СУМА

GD-01

ЯНКА КАЗАКОВА

Извършване на експертна работа по подготовка на Стратегията – Аналитична част

4.01.2016

4320

GD-02

МАРИЯ ЮНАКОВА

Извършване на експертна работа по подготовка на Стратегията – част Дейности

4.01.2016

4320

GD-03

доц.МАРИЯ ПЕНЕВА

Изготвяне на териториален и социално-икономически анализ за целите на подготовката на Стратегия за ВОМР

29.01.2016

4010

GD-04

НИКОЛИНКА ДИМОВА

Да участва като лектор в два еднодневни обучителни курса за местни лидери по правилата за изготвяне на стрaтегия на 23.02 в с.Телериг и на 24.02 в гр. Тервел

17.02.2016

240

GD-05

МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА

Да участва като лектор в два еднодневни обучителни курса за местни лидери по правилата за изготвяне на стрaтегия на 23.02 в с.Телериг и на 24.02 в гр. Тервел

17.02.2016

200

GD-06

МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА

Да участва като лектор и да изготви обучителни материали за два еднодневни обучителни курса за екипа на МИГ по правилата за изработване на Стратегия

26.02.2016

340


Публична покана за обществена поръчка с предмет

 "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ФИЛМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА"

Уникален номер на поръчката в портала на АОП - 9044578, публикувана на 5.8.2015 г.

zipизтегли документация

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите за класиране на участниците, публикуван на 19.8.2015 г.

pdfизтегли протокол

Договор, публикуван на 24.8.2015 г.

pdfизтегли договор

Плащане по договора на 29.9.2015 г., на основание Констативен протокол, публикуван на 2.10.2015 г.

pdfизтегли


Публична покана за обществена поръчка с предмет

 "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ФИЛМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ"

Уникален номер на поръчката в портала на АОП - 9036826, публикувана на 1.12.2014 г.

zipизтегли документация

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите за класиране на участниците, публикуван на 11.12.2014 г.

pdfизтегли протокол

Договор, публикуван на 12.12.2014 г.

pdfизтегли договор

Плащане по договора на 23.12.2014 г., на основание Констативен протокол, публикуван на 23.12.2014 г.

pdfизтегли

 


 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ
по Публична покана ID  9024688: “ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ”

Участниците се класират по предложените в офертите им цени както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Печатни публикации в регионален ежедневник
1.„Медиа прес“ ООД - гр.Силистра – предложил цена  2340 лв.
2.Бряг Медиа Груп“ ЕООД - гр. Русе
3. „Аспект“ ООД – гр. Шумен
4. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД - София
Участникът по ОП 1 „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД - София не отговаря на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на брошури, плакати, рекламни сувенири и транспаранти за популяризиране резултатите от дейността на МИГ
1. „ЕТ КОМИТ-СЛАВОМИР ЙОНЕВ“- София, предложил цена 6022 лв.
2. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД – София
3. Рекламна къща ЕОС ООД – гр.Добрич
4. „Медиа прес“ ООД – гр.Силистра
Останалите участници по ОП 2:
„БК Дизайн“ ЕООД, „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД и „Аспект“ ООД не отговарят на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Радиоизлъчвания на репортажи, интервюта и съобщения в радиа, които осигуряват излъчване на територията на област Добрич
1.„Добруджа Спектър“ ООД – гр.Добрич, предложил цена 1280 лв.
2. „Аспект“ ООД – гр.Шумен

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изработване на информационни табели за идентифициране на обекти, получили подкрепа от МИГ Тервел-Крушари
1.„НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД – София, предложил цена 3060    лв.
2. Рекламна къща ЕОС ООД – гр.Добрич
3.„Аспект“ ООД – гр.Шумен
Останалите участници по ОП 4:
„БК Дизайн“ ЕООД, „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД, „Д-Медия“ ООД
не отговарят на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение.

На класираните на първите места ще бъдат  предложени договори за изпълнение на услугите по съответните обособени позиции.

Николай Манев – изп. директор на МИГ Тервел-Крушари
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. телефон 0888 995689.

 


Публична покана за обществена поръчка с предмет
ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обществената поръчка включва 4 обособени позиции:

Oбособена позиция 1: Печатни публикации в регионален ежедневник”

Обособена позиция 2: „Изработване на брошури, плакати, рекламни сувенири и транспаранти за популяризиране резултатите от дейността на МИГ

Обособена позиция 3: „Радиоизлъчвания на репортажи, интервюта и съобщения в радиа, които осигуряват излъчване на територията на област Добрич”

Обособена позиция 4: „Изработване на информационни табели за идентифициране на обекти, получили подкрепа от МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Уникален номер на поръчката в Портала на АОП - 9024688, публикувана на 14.01.2013 г.

zipизтегли документация