• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ "МИГ Тервел-Крушари" от 10.06.2019 г. във връзка с Решение на УС от 22.03.2019г. , и Заповед №14/ 22.03.2019 и №19 от 11.06.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари" и на основание чл.11, ал.5, т.2 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за Първи прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264  Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.07.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано на 11.06.2019г.

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ ПО

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Във връзка с предстоящата процедура за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

 публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  в срок до: 30.05.2019 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на УСЛОВИЯТА за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел „ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Приложение за кандидатстване по подмярка 7.2 (Изтегли)

публикувано на 23.05.2019 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.06.2019 г. от 17.00 часа в  залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на УС през 2018 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2018 година;
  4. Решение за пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  5. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

От Управителния съвет

Качено на 17.05.2019 г.

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-264

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА
M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 01.05.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На Вниманието на всички заинтересовани лица

МИГ Тервел – Крушари организира поредица от информационни събития – семинари, както и обучения на потенциални кандидати, за кандидатстване  по подмярка

6.4  Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията на МИГ Тервел - Крушари.

Графикът за провеждане на информационни семинари и обучения е както следва:

Събитие

Дата и час

Място

1.

Работна/информационна среща

04.04.2019г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

- в сградата на общинска администрация ет.2

2.

Работна/информационна среща

05.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

3.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

11.04.2019г. 10.00 часа

общ. Тервел, гр.Тервел

Х-л Алгара – градски парк

4.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

12.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

Публикувано на 25.03.2019 г.