• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

 Първи прием: Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.06.2019 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 02.01.2020 г.   / Краен срок: 09.02.г. 2020г. 17:30 часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ  „Тервел-Крушари”чрез:

Ø  Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;

Ø  Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;

Ø  Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.


Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4  (Изтегли от тук)

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок дао 21.03.2019 г. на електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат публикувани в ИСУН, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на 14.03.2019 г.

Съобщение относно приемите по подмяркa 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че на основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 10.08.2018г., и по индикативен график е определен Втори прием с Начало: 15.03.2019 г. и Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа по подмярка 4.1.. След приключилият Първи прием на проектни предложения по подмярка 4.1 през 2018г., и проведената оценителна сесия, изцяло е изчерпан финансовият ресурс в размер на 750 000,00 лв. по стратегията за финансиране на проекти, поради което УС на МИГ на 06.03.2018 г. взе Решение за приключване на процедурата за прием и необявяване на Втори прием по подмярка 4.1. поради изчерпване на финансовия ресурс. Съгласно Обявата, „Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени проекти, единствено и само при наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти“. Поради отпадане на Втория прием по подмяркя 4.1 се редуцират сроковете по останалите три мерки 6.4, 7,2 и 19.7.6. предстоящи за обявяване на Процедури за приеми на проектни предложения през 2019 г., при което се взе решение и за актуализиране на Индикативния график на проекти през 2019 г. Предвид взетите Решения, МИГ Тервел –Крушари няма да обявява Втори прием на проекти по Процедура № BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» в ИСУН.

Публикувано на 14.03.2019 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг  на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 02.01.2019г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.1.  «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» -  прием 2018 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ (ВИЖ)

Публикувано на 19.12.2018 г.