• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На проведеното на 7.02.2017 г. общо събрание на сдружение МИГ Тервел-Крушари  бяха взети следните по-важни решения:
Направени бяха промени в Устава, с които беше намален съставът на ръководните и контролни органи, както следва:
Съставът на Управителния съвет беше редуциран от 9 на 5 члена и в него останаха:

 • Община Тервел, представлявана от Живко Георгиев - публичен сектор;
 • Народно читалище «Д.Дончев-Доктора -1893», представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор;
 • НЧ ”Йордан Драгнев - 1894“, представлявано от Диана Иванова – нестопански сектор;
 • «ТРИАДА» ООД, представлявано от Валентин Петров – стопански сектор;
 • ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» – стопански сектор.

Контролният съвет отпадна като орган на Сдружението.
Освен това бяха приети следните документи на сдружението:

 • Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР
 • Бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение МИГ Тервел-Крушари

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от   10.01.2017 г. е свикано Общо събрание на Сдружението на 7 февруари 2017 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

 1. Промени в Устава на Сдружението.
 2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет.
 3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет.
 4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.
 5. Приемане бюджета за 2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари
 6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:
-    в гр. Тервел – в офиса на МИГ-а и
-    в с. Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева)


От Управителния съвет

Публикувано на 16.01.2017 г.

 ПРЕЗ 2017 г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

В резултат на обединените усилия на общинските ръководства и на активните земеделци и предприемачи от територията на общините Тервел и Крушари, в края на тази година Местната инициативна група „МИГ Тервел-Крушари“  получи финансиране за изпълнение на своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ръководството на МИГ-а благодари на всички, които участваха в срещи и обсъждания по изготвяне на Стратегията и дадоха своя принос за постигане на този успех!

С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти на земеделски стопани и на други предприемачи от територията, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията. Приемът за заявления за финансово подпомагане на предложени проектни идеи ще започне през 2017 година.  Заявления по мярка 4.1 от земеделски стопани ще се приемат през летните месеци от юни до август. Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват по мярка 6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги през месеците септември и октомври.

Поради големия интерес, още от началото на 2017 година, в офиса на МИГ-а в гр. Тервел и в новооткрития офис в с. Крушари екипът на местната инициативна група ще консултира всички заинтересовани, като помага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства по изготвянето на проектите им.   

Управителният съвет и екипът на МИГ Тервел-Крушари Ви пожелават весели Коледни и Новогодишни празници! Нека през Новата 2017 година ЗАЕДНО да поставим едно ново начало за едно по-добро бъдеще!

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ НА
СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ВОМР ПО ПРСР 2014 – 2020 г.

2016-11-2


Разработената от МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Стратегия за Водено от общностите местно развитие получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Със Заповед №РД 09-631 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР е предоставена финансова помощ за проекти към стратегията, които да се изпълняват на  територията на общините Тервел и Крушари в размер на 2 933 000 лв.

Споразуменията за изпълнение на Стратегии на първите 20 одобрени Местни инициативни групи бяха връчени от премиера Бойко Борисов на официална церемония на 2.11.2016 г.
https://www.facebook.com/Novini.bg/videos/1265728556827134/

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И НА СТРАТЕГИЯТА МУ ЗА ВОМР

На 31 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства със заявление за предоставяне на финансова помощ в обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 svomr-p1

 Подадени са за одобрение 53 стратегии за ВОМР. Очаква се да бъдат одобрени не повече от 30 от тях, което ще стане ясно към месец септември 2016 г.