• 01
 • 02
 • 03
 • 04

На 12 май 2016 г. Общото събрание на Сдружение МИГ Тервел-Крушари
и
збра  Управителен съвет в състав:

 1. Община Тервел, с адрес гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Св.Св. Кирил и Методий» №8, представлявана от Живко Жеков Георгиев, по силата на Решение на Общинския съвет №2-24/16.03.2016 на Общински съвет Тервел, избран за председател на УС.
 2. Община Крушари,  с адрес с. Крушари, обл.Добрич, ул. «9-ти септември» №3-А, представлявана от общинския съветник Иван Митев Иванов по силата на Решение на Общинския съвет №2/21 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Крушари
 3.  Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел” с адрес гр. Тервел ул. «Цар Калоян» №11, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, определено с решение на УС на дружеството от 18.04.2016 г.
 4. ЕТ”Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» със седалище и адрес на управление с. Крушари, обл. Добрич, с.Лозенец, ул. «Четвърта» №4, представлявано от Кирил Петров Жендов
 5. Земеделски производител Христо Димитров Христов с адрес с. Крушари ул. Г.Димитров» №14, общ.Крушари, обл.Добрич
 6. НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ със седалище и адрес на управление с.Крушари, област Добрич,  представлявано съгласно Решение на Общото събрание  от 26.04.2016 от Дияна Георгиева Иванова
 7. «ТРИАДА» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Хан Аспарух» №4,  представлявано от Валентин Петров Петров, определено с решение на ОС на дружеството от 11.05.2010г.
 8.  «ГИФ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. “Цар Иван Асен II” №34,  представлявано от Шенол Мехмед Али, определено с решени на ОС на дружеството от 20.04.2016
 9. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» със седалище и адрес гр. Тервел, ул. «Хан Аспарух» №36,  представлявано от Невена Куртева Денева, определена с решение на ОС на читалището от 16.04.2010г.

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 11.05.2016 г. в гр.Тервел

img 2127 img 2128 img 2131

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 10.05.2016 г. в с.Крушари

img 2101 img 2103 img 2106

Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-187/7.12. 2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

 П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ TЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

До представителите на местните заинтересовани страни:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

 В периода от 10 до 12 май ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Тервел-Крушари, както следва:

-       за населението на община Крушари - на 10 май (вторник) от 10:30 - в залата на Общ. Крушари;
-       за населението на община Тервел - на 11 май (сряда) от 10:30 - в залата на Общ. Тервел;
-       за членове и кандидати за членове на сдружение МИГ Тервел-Крушари - на 12 май (четвъртък) в читалището на с. Телериг, общ. Крушари.

 Основание за изготвяне на Стратегия за ВОМР: В съответствие с НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., Министърът на земеделието и храните е обявил прием на заявления за одобрение на Местни инициативни групи (МИГ) и на стратегии за ВОМР с краен срок 31 май 2016 г.

 Основна цел на Стратегията за ВОМР:  Да се повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес; да се подобрят условията за живот и да се насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността на територията на общините Тервел и Крушари.

 Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 г.

 Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна в размер на 3 млн. евро и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода  ВОМР.

Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по избраните в нея мерки. В стратегията на МИГ Тервел-Крушари са включени  само мерки от ПРСР 2014-2020 г.. Със свои проекти към Стратегията ще могат да кандидатстват физически лица, които имат постоянен адрес на територията на двете общини и юридически лица със седалище и адрес на управление на тази територия и осъществяващи дейността си на нея.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари е на разположение на интересуващите се:
-        в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
-        в с.Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева).

 Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари и да участват в общественото обсъждане.

 От Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари

 ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение МИГ Тервел-Крушари

 Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  общо събрание на членовете на сдружението на 12 май 2016 г. от 18.00 ч. в залата на Народното читалище в с.Телериг, общ. Крушари при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие през 2015 г.
 2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и освобождаване на членове на Сдружението.
 3. Промени в Устава на Сдружението.
 4. Избор на нов Управителен съвет.
 5. Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г.
 6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:

 • в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
 • в с.Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева) .

 От Управителния съвет