• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 23.05.2018 г. направи актуализация на индикативния график за  на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през 2018 г.

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2018 г.(изтегли)

От Управителния съвет

Публикувано на 28.05.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ
за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич -  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: "Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица "Дунав" - участък от ул."Черни връх" до ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56 до О.К.63" – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел - кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер - кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (pdfизтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

 Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от  04.04.2018 г. свиква Общо събрание на Сдружението на 26 април 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Промяна  в описание на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари, произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 2018 г.), с който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.
  2. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница http://www.mig-tk.org/bg/ на МИГ Тервел-Крушари:

pdfПисмо от МЗХ относно необходимост от изменение на мерки в одобрените Стратегии
pdfИзвадка от Държавен вестник

От Управителния съвет


ПОКАНА ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по под-мерки от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР на МИГ Тервел - Крушари, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) отпада правното основание за издаването им /чл.9а/, екипът на МИГ Тервел – Крушари, подготвя промяна на СВОМР на МИГ Тервел - Крушари към Споразумение № РД50-153  от 21.10.2016г.

 В описанието на под-мерки 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" в Раздел 5 - Описание на мерките , 5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, има препращане към наредби по съответните под-мерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г.

Препратките се отнасят до

Цитираните Наредба №9 за прилагане на под-мерки 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ и Наредба №20 за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"  издадени от МЗХГ и отпадане на правното основание за  издаване на наредбите по чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерките и под-мерките от ПРСР 2014-2020 г.

В тази връзка, в

Раздел 5 - Описание на мерките ,

5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ "

се предлага за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ следния:

pdf  ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

 

Публикувано на 26.03.2018 г.


ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

на избраните външни експерти-оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари
pdfизтегли.

Публикувано на 14.03.2018 г.

 


 


ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК

на одобрените кандидати за външни експерти - оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари (Резултати от Етап 1 на оценката) pdfизтегли.

Публикувано на 9.03.2018 г.