• 01
 • 02
 • 03
 • 04

П О К А Н А

На основание чл.49, ал.3 на Наредба №22 на МЗХ и Споразумение за финансово подпомагане РД 50-153/ 21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ 
в съответствие с утвърдени от УС 
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ  НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР pdf(изтегли тук)

 

1. Външните експерти – оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

2. Мерки от Стратегията за ВОМР, за които се набират външни оценители:

Подмярка

Код и наименование на мярката от ПРСР и Стратегията за ВОМР

4.1

   Инвестиции в земеделски стопанства

4.2

   Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

6.4

   Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

7.2

   Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

19.7.6

   Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство

3. Минимални изисквания към кандидатите:

 3.1.Oбщи изисквания:

Да са физически лица с:

3.1.1.Образование – висше
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
    3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
    3.1.2.2.Област „Технически науки”
    3.1.2.3.Област „Аграрни науки”
    3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
    3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност - минимум 3 години

3.2.Специфични изисквания:

3.2.1.Кандидатът за експерт-оценител по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 на Стратегията за ВОМР да е изработвал или да е оценявал бизнес-план на проект, одобрен за финансиране по ПРСР 2007-2013 (съответно 121, 123, 311 или 312) или по ПРСР 2014-2020 по мерките,за които кандидатстват.
Обстоятелството се удостоверява с препоръка от бенефициент, с посочен идентификационен номер на проекта, лице и телефон за контакт или с договор с възложител.

3.2.2. Кандидатът за експерт-оценител по мерки 7.2 и 19.7.6 на СВОМР да е участвал в разработване /управление/ проектиране/мониторинг или контрол на проекти, финансирани по ПРСР 2007-2013 (съответно 321, 322 или 323) или по ПРСР 2014-2020 по мерките, за които кандидатства.
Обстоятелството се удостоверява с препоръка от бенефициент, с посочен идентификационен номер на проекта, лице и телефон за контакт или с договор с възложител.

4. Допълнителни изисквания:
Лицето не е осъждано за престъпление по служба с влязла в сила присъда или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от РЕГЛАМЕНТ № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

5. Необходими документи:
5.1. Заявление по образец
5.2. Автобиография
5.3. Копие на диплома/и за завършено образование.
5.4. Копие на удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, препоръки или друго приложимо за удостоверяване на опит и квалификация на кандидата в съответствие с общите и специфичните изисквания.
5.5. Декларация по образец

6. Ред за провеждане на конкурса:
Конкурсът преминава през следните етапи:
ЕТАП 1: Изготвяне на предварителен списък по документи за всяка от мерките на Стратегията;
ЕТАП 2: Провеждане на писмен тест по всяка от мерките, за която кандидатът е подал документи за избор;
ЕТАП 3: Определяне на окончателен списък на експертите по резултатите от теста.

Първият етап от процедурата включва следните стъпки:
    1. Проверка за административно съответствие;
    2. Проверка по документи за съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите.
    3. Кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, се включват в „предварителен списък по документи”.

Вторият етап от процедурата включва подготовка и провеждане на писмен тест за кандидатите, включени в „предварителен списък по документи”. Всички кандидати трябва да се запознаят с насоките за кандидатстване към СМР на МИГ Тервел-Крушари за мярката, за която кандидатстват. Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МИГ – www.mig-tk.org. Писменият тест се разработва от екипа на МИГ във вариант за всяка от мерките и се предлага на кандидатите за решаване. Всеки вариант на теста може да получи максимална оценка от 100 точки. Кандидати получили по-малко от 50 точки отпадат от участието си в класирането. Кандидатите се уведомяват предварително чрез съобщение на електронната страница на МИГ за мястото и времето за провеждане на теста.

Третият етап на процедурата включва изготвяне на окончателен списък на експертите, които са преминали успешно ЕТАП 1 и ЕТАП 2.

На интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ се публикува предварителния списък по документи и окончателния списък от одобрени експерти - оценители.

7. Подаване на заявленията за кандидатстване
Заявлението за кандидатстване
, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени "вярно с оригинала", се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител и едно електронно копие на CD.

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: "За участие в процедура избор на външни експерти - оценители на проектни предложения към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ", за Мярка ХХХ.

Документите се подават лично, по пощата или по куриер в запечатан плик на адрес:

Гр. Тервел 9450, ул.”Цар Калоян” № 11

от 22.02.2018 г. до 07.03.2018г. от 9:00 до 17:00 ч. през работните дни. Документи получени след крайния срок за подаване не се разглеждат.

За допълнителна информация:

Невена Кирова – Координатор, тел: 0887469928

Стоян Дамянов – Изпълнителен директор, тел: 0888598053

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8. Документи за кандидатстване

Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт- оценител към СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ е публикуван на Интернет страницата на сдружението www.mig-tk.org:

 -  docПриложение № 1: Образец на Заявление за кандидатстване,

 -  docПриложение № 2: Декларация за изпълнение на условията за допустимост

 За информация на кандидатите е приложено и

 -  docПриложение № 3: Контролен лист за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

 -  pdfПриложение №4: Класификатор на областите на висше образование


Публикувано на 21.02.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

Във връзка с предстоящия в началото на 2018 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ–КРУШАРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на  e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 05.12.2017 г.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на  настоящия сайт в раздел ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ПОДМЯРКА 7.2 – ИНФРАСТРУКТУРА.

Публикувано на 24.11.2017 г.

ЗА ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Стартирането на приеми по мерките от Стратегиите за ВОМР от местните инициативни групи беше отложено с година поради нормативно неуредени въпроси по управлението на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.. Проблемите касаеха приложимите режими за държавни помощи и начина за кандидатстване с проекти към местните инициативни групи. По тези причини бяха осуетени двата опита на МИГ Тервел-Крушари да обяви приеми на проектни предложения по внесени в Управляващия орган на ПРСР  искания за одобряване на приемите, съответно от 2 март 2017 и от 30 май 2017 г. 

В момента в Народното събрание се разглежда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, в който се предвижда прилагането на инвестиционните мерки от ПРСР да става чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ИСУН. Промени в Наредба 22 на МЗХГ, касаеща приемите на проекти към МИГ да става в ИСУН излезе на 25 август, а на 4 октомври МЗХГ издаде и Указания за приложимите режими на държавни помощи по мерки, финансирани от ПРСР в стратегиите за ВОМР. 

В съответствие с така наложилото се отлагане на приемите на проекти, Управителният съвет на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 17 ноември 2017 г.:

-       прие Индикативен график за прием на проектни предложения по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г.  (xlsизтегли)

-       одобри Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 5 януари до 15 февруари 2018 г.   

Към 20 ноември 2017 г. екипът на МИГ Тервел-Крушари е изготвил и е качил в ИСУН документацията за прием по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Очaква се в 20-дневен срок тази процедура за прием да бъде одобрена от Управляващия орган в МЗХГ.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2018 г. (xlsизтегли)

Индикативният график за 2018 г. предвижда както следва:

 За земеделци:
Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - от 1 юни до 31 юли 2018 г..

 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти - от 15 март до 30 април 2018 г.  
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  Подмярка 19.7.6
  Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията - от 10 септември до 18 октомври 2018 г.
 • За производства и услуги:
  Приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да изтегли приема по 6.4 в края на 2018 година, като промени съответно графика.
 •  Публикувано на 20.11.2017 г.

   

  Екипът на МИГ Тервел - Крушари информира заинтересованите страни, че има забавяне в обявения Индикативен график за 2017 г. за прием на проекти към Стратегията за ВОМР. Отлагането на приемите е предизвикано от независещи от МИГ причини, като ситуацията е идентична за всички 40 местни инициативни групи с одобрени стратегии в страната. Забавянето на приемите се дължи на:

  • Предстоящи промени в Закона за държавните помощи;
  • Очакване на Указания от Управляващия орган (Министерство на земеделието, храните и горите - МЗХГ) за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките, включени в Стратегията; 
  • Необходимост от съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо); 
  • Обнародване на Наредба  по под-мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, каквато все още липсва.

  Съгласно получени от МЗХГ Указания за прием на проекти, МИГ следва да се придържат към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, а в случаите когато за определени мерки няма наредби да не бъде обявяван прием. Очаква се липсващите наредби да бъдат приети най-рано в края на годината, като наред с това се подготвят изменения и по вече публикуваните наредби по под-мярка 7.2 и под-мярка 4.2 от ПРСР.

  Приемите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари ще бъдат насрочени и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в горецитираната правна уредба или след получаване на съответните указания от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 - МЗХГ.


  ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 24 февруари 2017 г. направи промени в реда на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през първите две години на изпълнението й. Беше одобрен

  АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2017 г.xls(изтегли)

  Приемът на проекти към МИГ Тервел-Крушари ще започне от 2017 г. по следния индикативен график:

  • За земеделци:
   Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - от 4 септември до 20 октомври.
  • За преработвателна промишленост:
   Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти - от 24 юли до 24 август 2017 г.. Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 можете да намерите тук.
  • За общини:
   Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - от 5 юли до 24 август 2017 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  • Подмярка 19.7.6 Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията - от 11 септември до 20 октомври 2017 г.

  Проекти по :

  • Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

   ще се приемат през 2018 г.

  От Управителния съвет

  Публикувано на 02.03.2017 г.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  На проведеното на 7.02.2017 г. общо събрание на сдружение МИГ Тервел-Крушари  бяха взети следните по-важни решения:
  Направени бяха промени в Устава, с които беше намален съставът на ръководните и контролни органи, както следва:
  Съставът на Управителния съвет беше редуциран от 9 на 5 члена и в него останаха:

  • Община Тервел, представлявана от Живко Георгиев - публичен сектор;
  • Народно читалище «Д.Дончев-Доктора -1893», представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор;
  • НЧ ”Йордан Драгнев - 1894“, представлявано от Диана Иванова – нестопански сектор;
  • «ТРИАДА» ООД, представлявано от Валентин Петров – стопански сектор;
  • ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» – стопански сектор.

  Контролният съвет отпадна като орган на Сдружението.
  Освен това бяха приети следните документи на сдружението:

  • Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР
  • Бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“