• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение МИГ Тервел-Крушари

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от   10.01.2017 г. е свикано Общо събрание на Сдружението на 7 февруари 2017 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

 1. Промени в Устава на Сдружението.
 2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет.
 3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет.
 4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.
 5. Приемане бюджета за 2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари
 6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:
-    в гр. Тервел – в офиса на МИГ-а и
-    в с. Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева)


От Управителния съвет

Публикувано на 16.01.2017 г.

 ПРЕЗ 2017 г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

В резултат на обединените усилия на общинските ръководства и на активните земеделци и предприемачи от територията на общините Тервел и Крушари, в края на тази година Местната инициативна група „МИГ Тервел-Крушари“  получи финансиране за изпълнение на своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ръководството на МИГ-а благодари на всички, които участваха в срещи и обсъждания по изготвяне на Стратегията и дадоха своя принос за постигане на този успех!

С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти на земеделски стопани и на други предприемачи от територията, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията. Приемът за заявления за финансово подпомагане на предложени проектни идеи ще започне през 2017 година.  Заявления по мярка 4.1 от земеделски стопани ще се приемат през летните месеци от юни до август. Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват по мярка 6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги през месеците септември и октомври.

Поради големия интерес, още от началото на 2017 година, в офиса на МИГ-а в гр. Тервел и в новооткрития офис в с. Крушари екипът на местната инициативна група ще консултира всички заинтересовани, като помага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства по изготвянето на проектите им.   

Управителният съвет и екипът на МИГ Тервел-Крушари Ви пожелават весели Коледни и Новогодишни празници! Нека през Новата 2017 година ЗАЕДНО да поставим едно ново начало за едно по-добро бъдеще!

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ НА
СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ВОМР ПО ПРСР 2014 – 2020 г.

2016-11-2


Разработената от МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Стратегия за Водено от общностите местно развитие получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Със Заповед №РД 09-631 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР е предоставена финансова помощ за проекти към стратегията, които да се изпълняват на  територията на общините Тервел и Крушари в размер на 2 933 000 лв.

Споразуменията за изпълнение на Стратегии на първите 20 одобрени Местни инициативни групи бяха връчени от премиера Бойко Борисов на официална церемония на 2.11.2016 г.
https://www.facebook.com/Novini.bg/videos/1265728556827134/

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И НА СТРАТЕГИЯТА МУ ЗА ВОМР

На 31 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства със заявление за предоставяне на финансова помощ в обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 svomr-p1

 Подадени са за одобрение 53 стратегии за ВОМР. Очаква се да бъдат одобрени не повече от 30 от тях, което ще стане ясно към месец септември 2016 г.

На 12 май 2016 г. Общото събрание на Сдружение МИГ Тервел-Крушари
и
збра  Управителен съвет в състав:

 1. Община Тервел, с адрес гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Св.Св. Кирил и Методий» №8, представлявана от Живко Жеков Георгиев, по силата на Решение на Общинския съвет №2-24/16.03.2016 на Общински съвет Тервел, избран за председател на УС.
 2. Община Крушари,  с адрес с. Крушари, обл.Добрич, ул. «9-ти септември» №3-А, представлявана от общинския съветник Иван Митев Иванов по силата на Решение на Общинския съвет №2/21 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Крушари
 3.  Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел” с адрес гр. Тервел ул. «Цар Калоян» №11, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, определено с решение на УС на дружеството от 18.04.2016 г.
 4. ЕТ”Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» със седалище и адрес на управление с. Крушари, обл. Добрич, с.Лозенец, ул. «Четвърта» №4, представлявано от Кирил Петров Жендов
 5. Земеделски производител Христо Димитров Христов с адрес с. Крушари ул. Г.Димитров» №14, общ.Крушари, обл.Добрич
 6. НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ със седалище и адрес на управление с.Крушари, област Добрич,  представлявано съгласно Решение на Общото събрание  от 26.04.2016 от Дияна Георгиева Иванова
 7. «ТРИАДА» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Хан Аспарух» №4,  представлявано от Валентин Петров Петров, определено с решение на ОС на дружеството от 11.05.2010г.
 8.  «ГИФ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. “Цар Иван Асен II” №34,  представлявано от Шенол Мехмед Али, определено с решени на ОС на дружеството от 20.04.2016
 9. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» със седалище и адрес гр. Тервел, ул. «Хан Аспарух» №36,  представлявано от Невена Куртева Денева, определена с решение на ОС на читалището от 16.04.2010г.