• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПЪРВИ ЗА 2020 Г. И ЧЕТВЪРТИ  ДО МОМЕНТА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ

ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

На 03.02.2020г., председателят на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари – инж. Живко Георгиев  и Ивайло Цветков – управител на  „ДЖАМБО-Л“ ООД, подписаха четвърти по ред към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

04022020-1

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.2  “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект  № BG06RDNP001-19.012-0002  „Повишаване на конкурентоспособността на „Джамбо - Л” ЕООД“ на обща стойност 83 200,00 лв.,  размер на БФП - 41 600,00 лв.

04022020-2

 

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-264

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-264 – Втори прием

 Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 за прием на проектни предложения в ИСУН

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел - Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 29.03.2019г., МИГ, и Решение на Управителния съвет от 27.11.2019 във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 02.01.2020г.

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001 -19-338

 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 20.11.2019г. и  Заповед №22 /20.11,2019г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 20.12.2019г.

grafik dec