АНАЛИЗИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Туристически анализ и възможности за популяризипане на историческото наследство на територията на МИГ Тервел-Крушари

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО -МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО – МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Териториален и социално-икономически анализ на територията на общини Тервел и Крушари

Проучване и анализ на средата, нагласите, настроенията и участниците при разработването на стратегия за ВОМР от МИГ Тервел-Крушари

 Финална оценка на изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари


ТЕРИТОРИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОБЩНОСТИ И СТОПАНСКИ СЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ В ПОМОЩ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИДЕР – 2013 г.

Проучване на потребностите от услуги на живеещите в селата на общините Тервел и Крушари.( изтегли )

Анализ на потребностите на земеделските производители от територията на МИГ Тервел-Крушари за прилагане на съвместен маркетинг в дейността им.( изтегли )

Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на общините Тервел и Крушари.( изтегли ) Приложения( изтегли )

Анализ на възможностите за производство на биологични продукти и агро-екология от земеделските производители на територията на общините Тервел и Крушари.( изтегли )

Изследване на добри практики при прилагането на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Тервел-Крушари, за популяризирането им сред населението и мотивирането му.( изтегли )


ТЕРИТОРИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОБЩНОСТИ И СТОПАНСКИ СЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ- 2012 г.

Анализ на стопански сектор „Млечно говедовъдство и овцевъдство“  ( изтегли ) Анализ на стопански сектор „Пчеларство“  ( изтегли )

Социално-икономически анализ на общностите на младежите и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари (изтегли)

Back to top button