Видео информация за проектите 2014-2020

Проект „Закупуване на оборудване за кравеферма“ № BG06RDNP001-19.076-0016

Проект „Закупуване на специализирано оборудване за автосервиз в гр. Тервел“№ BG06RDNP001-19.418-0001

Проект „Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни материали и закупуване на ехограф“ № BG06RDNP001-19.076-0005

Проект „Обновяване на площад „Старият дъб в гр. Тервел“ – зона за отдих“ № BG06RDNP001-19.003-0004

Проект „Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер“ № BG06RDNP001-19.003-0005

Проект „Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с. Нова Камена, община Тервел“ № BG06RDNP001-19.003-0003

Проект Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари № BG06RDNP001-19.289-0001

Проект Рехабилитация на улици в гр.Тервел № BG06RDNP001-19.003-0002

Проект Рехабилитация на част от улици в с. Крушари, № BG06RDNP001-19.003-0001

Проект ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“№ BG06RDNP001-19. 338-0004

Back to top button