Разпределение на подпомогнатите проекти по населени места и мерки
(данни: МИГ-Тервел-Крушари)

 Изпълнени проекти и усвоени  средства по СМР 2011-2013 г.

Мярка Бюджет Договорени проекти Договорени средства по проекти
(лв)
Изпълнени проекти Неизпълнени проекти Усвоени средства Процент на усвояване
М 121 Модернизиране на земеделските стопанства 677 570 18 618 205 14 4 558 247 82,39%
М 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 307 430 2 203 373 1 1 31 873 10,37%
М 311 Разнообразяване към неземеделски дейности 197 500 2 195 490 2 195 490 98,98%
М 312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 605 200 11 590 459 9 2 452 231 74,72%
М 313 Насърчаване на туристически дейности 118 000 3 118 000 3 104 271 88,37%
М 321 Основни услуги за население и икономиката в селските райони 660 000 12 660 000 12 621 318 94,14%
М 322 Обновяване и развитие на населените места 549 000 6 539 086 6 449 095 81,80%
Общо 3 114 700 54 2 924 613 93.9% 47 7 2 412 525 77,46%

ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ С ДОГОВОРЕНИТЕ, ОДОБРЕНИТЕ ИЛИ ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА
КЪМ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Номер на договор / проектПроектИме на бенефициентаРазмер на проекта лв. Субсидия
лв.

МЯРКА 121 – ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Бюджет677570,00
Дог.55/1/1210240 отчетенЗакупуване на земеделска техникаРадостин Божидаров Денев91980,0045990,00
Дог.55/1/1210588Закупуване на земеделска техникаЗП Красимир Тодоров Марков23481,0011600,00
Дог.55/1/1210590Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачкаЗП Петър Иванов Хорозов13691,005476,40
Дог.55/1/1210593Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техникаАСГ Агро ЕООД141346,4756538,59
Дог.55/1/1210908Модернизиране на „Марчо Стоянов Марчев“ ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника„Марчо Стоянов Марчев“ ЕООД100772,0039488,80
Дог.55/1/1211247Закупуване на земеделска техникаРадостин Божидаров Денев149500,0074750,00
Дог.55/1/1210405Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукцияЗП Турхан Шефка Риза149810,8359924,34
Дог.55/1/1210594Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техникаЗП Димитър Великов Димитров149824,7659929,90
Дог.55/1/1210409 отчетенСъздаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й.„Био Лавена“ ЕООД45600,5618240,22
Дог.55/1/1210455 отчетенЗакупуване на специализирана техника за косене на лавандула„Ренан Агро“ ЕООД24900,009960,00
Дог.55/1/1210410 отчетенСъздаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането муЗП Павел Златков Павлов21419,8510709,93
Дог.55/1/1210453Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насаждения от сливи и прасковиЗП Иванка Николова Маринова6942,502775,20
Дог.55/1/1210589Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърноЗП Красимира Димитрова Куртева13230,675292,26
Дог.55/1/1210710Закупуване на инвентар за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодови сокове„ДЖАМБО-Л“ ЕООД126471,9550275,85

Дог 55/1/1211508
Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. в землището на гр. Тервел ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ49822,5419929,02
Дог.55/1/1210899Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанствотоЗП Николай Тошков Колев128976,4874420,69
Дог.55/1/1211226Модернизиране на пчеларска ферма в с.ОгняновоЗП Петко Oпълченов21840,008580,96
Дог.55/1/1211255Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните„Радида“ ООД129328,0064664,00
ОБЩО по Мярка 121181388938,61618546,16
МЯРКА 123 – ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯБюджет307430,00
Дог.55/1/1230902Модернизация цех за пакетиране на подправки чрез закупуване на оборудване и транспортни средства„АиК 2000“ ООД63746,0631873,03
Дог.55/1/1230903Закупуване на линия за производство на пелети от слама„Пелет Комерс 2012“ ООД358918,00171500,00
ОБЩО по Мярка 1232422664,06203373,03
МЯРКА 311 – ЗЕМЕДЕЛЦИ РАЗНООБРАЗЯВАТ ДЕЙНОСТТАБюджет197500,00
Дог.55/3/3110241Изграждане на къща за гости „Куртеви“ЕТ „ТОДОР КУРТЕВ – 12“139998,2497998,77
Дог.55/3/3110403Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ „Механа“ в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.КрушариЕТ „Хан Телериг – Юзджан Юсеин“139273,6697491,56
ОБЩО по Мярка 3112279271,90195490,33
МЯРКА 312 – МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВОБюджет605200,00
Дог.55/3/3120208 отчетенОбновяване на Къща за гости „МАРИЯ-НЕВЕНА“ЕТ „МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева“92177,8739526,67
Дог.55/3/3120404Изграждане и оборудване на фитнесзала„ДИГЕСТ-ДЙ“ ЕООД102794,1277701,51
Дог.55/3/3120725Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти„Пенев Кар“ ЕООД159953,75111650,19
Дог.55/3/3120901Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд„Буров-08“ ЕООД15442,1310809,49
Дог.55/3/3121246Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД„ФОТО-КАПРИЗ“ ЕООД28775,7918544,90
Дог.55/3/3121483Изграждане и обзавеждане на АгромаркетАгродом Димитров ЕООД86 448.0860338,66
Дог.55/3/3121487Прилагане на нови технологии за по-качествени услугиГЕОИД-Ч ЕООД21600,0015120,00
Дог.55/3/3120204 отчетенМодернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортно средствоЕТ „Светлин Марков“ – МАРТИ46150,6732305,46
Дог.55/3/3120456Закупуване на оборудване на цех за закускиЕТ „Кристияна – Йовка Петкова“26782,0018747,00
Дог.55/3/3120530Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел„СИД 12“ ООД158737,90110836,53
Дог.55/3/3121234Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел„АВА ТЕРВЕЛ“ ЕООД144130,90100344,00
ОБЩО по Мярка 31211796545,13595924,41
МЯРКА 313 – ТУРИЗЪМ (КРУШАРИ)Бюджет118000,00
Дог.55/3/3131238Изграждане на два туристически информационни центъра в община КрушариОбщина Крушари55870,0053770,00
Дог.55/3/3131517Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари Фондация „КРУГА“30715,6830715,68
Дог.55/3/3131500Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в общ.Крушари – доставяне на мобилно оборудванеОбщина Крушари35200,0033514,32
ОБЩО по Мярка 3133121785,68118000,00
МЯРКА 321 – ПУБЛИЧНИ УСЛУГИБюджет660000,00
Дог.55/3/3210202Дом за стари хора в Община Тервел – база за трудотерапия и адаптиранеОбщина Тервел25518,6825221,43
Дог.55/3/3210780Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на „Дом за стари хора“ в с.Добрин, община КрушариОбщина Крушари130821,63130218,23
Дог.55/3/3210201 отчетенЦентър за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и АнгеларийОбщина Тервел125160,98103333,95
Дог.55/3/3210707Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел – закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугатаОбщина Тервел36600,0036600,00
Дог.55/3/3210779„Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий“ – обз …Община Тервел30402,0030402,00
Дог.55/3/3210904Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и КаблешковоОбщина Тервел139835,16132981,78
Дог.55/3/3211229Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугатаОбщина Крушари18000,0018000,00
Дог.55/3/3211232Център за социални услуги в с.Поп ГруевоОбщина Тервел135886,92128495,41
Дог.55/3/3211509Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и КаблешковоОбщина Tервел20000,0020000,00
Дог.55/3/3211223Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.ДяковоОбщина Крушари15557,0015557,00
Дог.55/3/3211521Подобряване на съществуващ център за културни услуги – обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.ТервелОбщина Tервел8300,008300,00
Дог.55/3/3211516Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушари, с. Телериг и с. БакаловоОбщина Крушари15980,0010890,00
ОБЩО по Мярка 32112702062,37659999,80
МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТАБюджет549000,00
Дог.55/3/3220203 отчетенРехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община ТервелОбщина Тервел100116,0075539,55
Дог.55/3/3221228Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община ТервелОбщина Тервел21735,0021445,00
Дог.55/3/3220772Реконструкция на тротоари в гр.ТервелОбщина Тервел119722,2782224,69
Дог.55/3/3220894Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.ТервелОбщина Тервел158588,72158588,72
Дог.55/3/3221501Ремонт на част от ул.“9-ти септември“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Хан Телериг“ в с. КрушариОбщина Крушари150767,20150767,20
Дог.55/3/3221486Основен ремонт на ул.“Дочо Михайлов“ в гр. Тервел Община Tервел50520,9650520,96
ОБЩО по Мярка 3226601450,15539086,12
ОБЩО ПРОЕКТИ544312717,902930419,85
Back to top button