Календар на земеделеца

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

СРОК ДЕЙНОСТ
ЯНУАРИ
до 31 януари Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които до 31 декември на предходната година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, като този ред на облагане е прилаган за поне пет последователни данъчни години, и които от 01.01. на текущата година желаят да преминат към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и да формират облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.
ФЕВРУАРИ
до 15 февруари Всеки ЗС, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.
до 28 февруари Регистрираните ЗС или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на ЗС за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
МАРТ
oт 1 март (до 15 май) Регистриране на обработваните площи в ИСАК – всеки кандидат „очертава” ползваната от него земя върху ортофото карта, попълва и представя в ОСЗ заявление за подпомагане.  Очертаването на земеделски имоти за ИСАК е графично представяне на местоположението на всеки масив в дадено землище, като едновременно с това дава информация за ЗС и културата, която се отглежда през текущата година. Заб: За подпомагане по схемите и мерките могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни.
до 31 март Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година – за Юридическите лица
до 31 март Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) за доходи, придобити през предходната година от лицата, които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 1000 лв.
АПРИЛ
до 30 април Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.
до 30 април Физическите лица – ЗС, като самоосигуряващи се лица подават декларация образец №6 за годишно изравняване на внесените осигурителни вноски
МАЙ
до 15 май Земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, попълват и предават в ОСЗ заявление за подпомагане.  
до 31 май В срок до 31 май кандидатите за подпомагане по схеми и мерки на ДФЗ могат да правят промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.
ЮНИ
до 09 юни Когато ЗС подаде заявление за подпомагане след 15 май, Разплащателната агенция (РА) намалява полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение. Когато заявление за подпомагане бъде подадено по-късно от 9 юни РА не го обработва
ЮЛИ
до 31 юли Всеки собственик на земеделска земя подава декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ до ОСЗ по местонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година, а именно: в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът описва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва от съответния ползвател в заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година • Всеки ползвател на земеделска земя подава заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите с копие от договорите за ползваните от него имоти. Ползвателите прилагат и опис на имотите съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост. Всеки ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано.
до 31 юли Подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в – посочват се имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост. Заявлението се представя и на магнитен носител.
АВГУСТ
до 15 август Собствениците и ползвателите на земеделски земи подават декларация/ заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ (при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване). Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, когато декларациите или заявленията са представени в посочения срок.
до 30 август Сключване на споразумение за ползване на масиви за предстоящата стопанска година. Целта на споразумението е собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.   
СЕПТЕМВРИ
до 10 септември Внасяне на средното годишно рентно плащане от ползвател за земите по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ („бели петна”) по банковата сметка за чужди средства на общината.
ОКТОМВРИ
от 1 октомври (до 28 февруари) ЗС ежегодно представят в ОД „Земеделие” актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.
от 1 октомври (до 15 февруари) Регистриране на правните основания за ползване на земеделските земи в ОСЗ по местонахождение на площите
НОЕМВРИ
Не са заложени административни дейности
ДЕКЕМВРИ
до 31 декември  •  Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата година от физически лица – регистрирани като земеделски стопани.
•  Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне пет последователни години и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.

ДЕЙНОСТИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Първоначална регистрация на земеделски стопани (ЗС) се извършва през цялата стопанска година (стопанската година започва на 01 октомври и завършва на 30 септември). Комплектът документи за регистрация на ЗС включва:
•    Анкетна карта (АК) – заверява се в Областната дирекция „Земеделие” (ОДЗ);
•    Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие (ОСЗ), където се извършва дейността на ЗС. Съдържа актуална информация за дейността на ЗС в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. При извършване на дейности с първични фуражи ЗС задължително подават в ОСЗ декларация по образец. Анкетните формуляри се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от ЗС или от упълномощеното от него лице в областната дирекция „Земеделие“. Длъжностните лица издават на ЗС заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.

  •  При отглеждане на животни се предоставя опис от номерата на ушните марки/или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар.
  •  При регистрация със земеделска земя – представя се опис на земеделските площи и документи, доказващи правното основание за тяхното ползване за стопанската година. Когато ЗС участва във влезли в сила споразумения или заповеди за разпределение на масивите по чл.37в, ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, представя и опис на площите в съответствие със сключеното споразумение и издавените заповеди.

При промяна на обстоятелствата в дейността, в едномесечен срок ЗС е длъжен да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени.
При прекратяване на дейността, в едномесечен срок ЗС е длъжен да подаде заявление до директора на ОДЗ за отписване от регистъра на ЗС. Той може да се регистрира отново през следващата календарна година.
Първоначална регистрация на земеделска техника се извършва в ОДЗ по постоянен адрес – за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация – за юридическите лица и ЕТ, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността.
При наличие на форсмажорни обстоятелства, кандидатът за подпомагане уведомява ДФ „Земеделие” в срок до 10 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие.
Когато при извършване на кръстосани проверки се установи застъпване на два или повече блока на земеделски стопанства, Разплащателната агенция (РА) изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителните писма със срок за явяване в съответната ОПМСП до 20 работни дни (но не по-късно от 01 декември на годината на кандидатстване). Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, РА отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и му налага санкции.

Back to top button