Обяви за прием


ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „
Втори прием
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията„

Цялата обява ( Изтегли тук )

Публикувано 14.06.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

УС на МИГ – Тервел – Крушари удължава срокът за прием по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001-19-338 Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство в територията“, към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ с 30
(тридесет) календарни дни.
Краен срок на прием: 17.07.2020 г. г. 17:30 часа.

Цялoтo съобщение ( Изтегли тук )

Публикувано 12.06.2020г.


ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в
ИСУН 2020 № BG06RDNP001-418
Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-418
Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
за прием на проектни предложения в ИСУН

Цялата обява ( Изтегли тук )

Публикувано 08.06.2020г.


ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“
прием 2020 г.
Процедура за подбор на проектни предложения
в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.407

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.407
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
в ИСУН

Цялата обява ( Изтегли тук )

Публикувано 27.05.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „

Цялата обява ( Изтегли тук )

Публикувано 27.04.2020г.


Съобщение

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 /календарни/ дни срокът за прием по Процедура за прием в ИСУН
№BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.
Първи прием:
Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок 10.03.2020 г. 17:30 часа.

Цялoтo съобщение ( Изтегли тук )

Публикувано на 05.02.2020г.


ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-264
Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-264 – Втори прием
Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
за прием на проектни предложения в ИСУН

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 02.01.2020г.


ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ –КРУШАРИ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 20.12.2019г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-289 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
прием 2019г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 31.05.2019г. , и Заповед №15 от 31.05.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19-289 в ИСУН2020 Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  за прием на проектни предложения.

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 08.07.2019г.


МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

обявява  прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.264 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ  прием 2019/2020 г. 

Документи по процедурата (Виж)

Публикувано на 03.05.2019г


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг  на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 02.01.2019г.


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.076

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.08.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.076

 МИГ Тервел-Крушари Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

Период на приема:

Първи прием: Начало: 20.09.2018 г. / Краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 15.03.2019 г. / Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа

Документи за кандидатстване (Изтегли)


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 26.06.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.012   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)


ИНФОРМАЦИЯ
за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с.Крушари, община Крушари, област Добрич –  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: „Рехабилитация на улици в гр.Тервел – Улица „Дунав“ – участък от ул.“Черни връх“ до ул.“Черно море“;Улица ‘Пирин“ от О.К.13 до О.К.56 и Улица „Тимок“ от О.К 56 до О.К.63″ – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер – кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (изтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.


 ОБЯВА
за прием на проектни предложения
по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
към Стратегията за ВОМР на  СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 4.01.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Наименование на процедурата:

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·       Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
·       Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
·       Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

 Допустими кандидати: Община Тервел и община Крушари.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

 • Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане – до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи – до пазарната им стойност;

4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

Период за прием:

Начало: 12.02.2018 година                     Краен срок: 15.03.2018 година, 17:00 часа.

 Бюджет на приема: 1 150 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 000 лв.Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 300 000 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта

 Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна инфраструктура, инвестицията е в населени места с общо население:   – от 100 до 200 души
  – от 200 до 300 души
  – от 300 до 400 души
  – от 400 до 500 души
  – от 500 до 600 души
  – от 600 до 800 души
  – от 800 до 1000 души
  – от 1000 до 1200 души
  – над 1200 души10
20
30
40
50
60
70
80
100
2/  За проекти за инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура:  o   Вид на училището или детското заведение:
     –  средищни (обслужващи повече от едно населено място) или обединени училища или детски заведения с повече от 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 4 школи
     –  училища обслужващи само населеното място или детски заведения с 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 3 школи
     –  детски заведения с една група или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 2 школи 
o   Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено място с повече от 20% население от малцинствени групи съгласно обективен статистически източник.
  до 70
70


50 30  30
3/  За проекти за инвестиции в подобряване на социална инфраструктура:  o   за инвестиции в социално заведение, предлагащо услуги за стари/възрастни хора
 o   социалната услуга обхваща:
      –    под 50 потребители
      –    от 50 до 100 потребители
      –    от 100 до 200 потребители
      –    над 200 потребители
o   над 50% от потребителите на социалната услуга са от уязвимите и малцинствени групи
  40

10
20
30
40
20

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

Лица за контакт:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Даниела Николова, тел. 0899122108
Координатор – Невена Кирова, тел. 0887469928

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
–       в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
–       на електронната страница на МИГ Тервел-Крушариwww.mig-tк.orgи
–       в офиса на МИГ-а в гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“ №11.

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.


 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2018 г. (изтегли)

Индикативният график за 2018 г. предвижда както следва:

 За земеделци: Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  – от 1 юни до 31 юли 2018 г..

 Публикувано на 20.11.2017 г.

 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти – от 15 март до 30 април 2018 г.  
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  Подмярка 19.7.6
  Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията – от 10 септември до 18 октомври 2018 г.
 • За производства и услуги:Приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да изтегли приема по 6.4 в края на 2018 година, като промени съответно графика.
Back to top button