КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001- 19.761

 ПО ПОДМЯРКА

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2023г. Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.03.2023г. и  Заповед №57/22.03.2023г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ, и в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

на 22.05.2023 г. стартира процедура за прием на проекти с краен срок 21.07.2023 г.  и с  финансовия ресурс на БФП  66 800,00 лв..

Обява 19.7.6 от 22.05.2023 г.(Изтегли)

Указания по подмярка 19.7.6 от 22.05.2023 (Изтегли)

Публикувано 22.05.2023г.


СЪОБЩЕНИЕ

УС на МИГ – Тервел – Крушари удължава срокът за прием по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №
BG06RDNP001-19-338 Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство в територията“, към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ с 30
(тридесет) календарни дни.
Краен срок на прием: 17.07.2020 г. г. 17:30 часа.

Цялoтo съобщение ( Изтегли тук )

Публикувано 14.06.2020г.


ОБЯВА
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „
Втори прием
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява ( Виж тук )

Публикувано 14.06.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020
№ BG06RDNP001 -19-338
МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.
към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338
МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното
и природното наследство в територията „

Цялата обява ( Изтегли тук )

Публикувано 27.04.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001 -19-338

 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 20.11.2019г. и  Заповед №22 /20.11,2019г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 20.12.2019г.

Back to top button