КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЕТИ ПРИЕМ

По Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

по Процедура №BG06RDNP001-19-547

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

При наличие на неусвоен остатъчен финансов ресурс по Процедура №BG06RDNP001-19-547  Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, МИГ – Тервел – Крушари отваря пети прием по мярката с нов срок за кандидатстване с проектни предложения и актуализиран финансов ресурс.

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 4.1 (Изтегли)

Обява 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 20.11.2023 г.


ОБЯВА  ЗА ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ

Начало: 02.08.2022г./ Краен срок: 20.09.2022г. 17:30 часа

на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 4.1 (Изтегли)

Обява 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 02.08.2022 г.


ОБЯВА  ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ

на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 4.1 (Изтегли)

Обява 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 09.05.2022 г.


ОБЯВА  ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

Условия за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Обява за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Публикувано на 08.02.2022 г.


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2021 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 27.09.2021 г., и Заповед №36 от 28.09.2021 г. на Председателя на МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.547

 МИГ Тервел-Крушари

 Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

Обява за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Условия за кандидатстване 4.1 (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Публикувано на 01.11.2021 г.


 Документи за кандидатстване:

Протокол Управителния съвет

Приложение №2 Условия за изпълнение

Запомед 26

Условия за кандидатстване (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване

Документи за информация при кандидатстване

Документи за информация при извълнение

Публикувано на 27.05.2020 г.

 Документи за кандидатстване:

Условия за кандидатстване (Изтегли)

Документите за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

Заповед и обява по подмярка 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 20.09.2018 г.

Приложение №25 – Референтни разходи на ЗТ(Изтегли)

Публикувано на 02.10.2018 г.

Back to top button