КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка М04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Виж)

Публикувано на 18.12.2018 г.

 Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

 Публикувано на 01.08.2018 г

Back to top button