Подмярка 4.2 – преработване


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.500

Прием 2021 г.

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.02.2021г. и Заповед №33/22.02.2021, МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.500   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН

Цялата обява тук (Изтегли)

Публикувано на 07.09.2021 г.


Обява

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка 
M04 „Инвестиции в материални активи“

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.500

Прием 2021 г.

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 22.02.2021г. и Заповед №33/22.02.2021, МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

Цялата обява тук (Изтегли)

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

Публикувано на 29.03.2021 г.


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка М04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Виж)

Публикувано на 18.12.2018 г.

 Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

 Публикувано на 01.08.2018 г

Back to top button