КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЕТИ ПРИЕМ

По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

по Процедура №BG06RDNP001-19-598

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

При наличие на неусвоен остатъчен финансов ресурс по Процедура №BG06RDNP001-19-598  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ – Тервел – Крушари отваря пети прием по мярката с нов срок за кандидатстване с проектни предложения и актуализиран финансов ресурс.

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 (Изтегли)

Обява 6.4 (Изтегли)

Публикувано 20.11.2023г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ

По Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Процедура №BG06RDNP001-19-598

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 09.06.2023 г. и Заповед №60/09.06.2023г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

При наличие на неусвоен остатъчен финансов ресурс по Процедура №BG06RDNP001-19-598  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ – Тервел – Крушари отваря четвърти прием по    мярката с нов срок за кандидатстване с проектни предложения и актуализиран финансов ресурс.

Условия за кандидатстване подмярка 6.4

Документи за попълване при кандидатстване М6.4

Докумунти за информация при кандидатстване М6.4

Документи за информация при изпълнение М6.4

Обява М6.4

Съобщение М6.4

Начало на прием – 19.06.2023 г.

Краен срок за кандидатстване – 31.08.2023 г. 17,30 часа.

Финансов ресурс  на приема – 37 600,00 лв.

От Управителния съвет

Публикувано 19.06.2023г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-598 ПО ПОДМЯРКА

 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на 09.02.2023 г. на УС на МИГ Тервел-Крушари, е удължен крайният срок за прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ до 31.03.2023 г. и е увеличен финансовия ресурс на 79577,01 лв.

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 от 09.02.2023 (Изтегли)

Обява 6.4 от 09.02.2023 г.(Изтегли)

Публикувано 13.02.2023г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МИГ


Обява за трети прием

на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

Условия за кандидатстване подмярка 6.4

Документи за попълване при кандидатстване М6.4

Докумунти за информация при кандидатстване М6.4

Документи за информация при изпълнение М6.4

Обява М6.4

Публикувано 04.01.2023г.


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

 Начало 01.08.2022г. / Краен срок 31.10.2022

на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 (Изтегли)

Обява 6.4 (Изтегли)

Публикувано 01.08.2022г.


ОБЯВА ЗА ПЪРВИ ПРИЕМ

на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 (Изтегли)

Обява 6.4 (Изтегли)

Публикувано 09.03.2022г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от  03.02.2021 г., 31.08.2021 г., и 27.10.2021 г . и Заповеди № 32 / 03.02.2021 г. и 32-а/ 31.08.2021 г. и 38/26.10.2021 г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.496  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Втори прием:

Начало: 09.10.2021 г./ Краен срок 28.11.2021 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 26.10.2021г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в

ИСУН 2021 № BG06RDNP001-496

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА
M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2021 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

Цялата обява тук (Виж)

Публикувано 03.09.2021г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в

ИСУН 2021 № BG06RDNP001-496

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2021 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

Цялата обява тук (Изтегли)

Документи за кандидатсване (Изтегли)

Публикувано 09.03.2021г.


ОБЯВА

ОБЯВА по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-418 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 08.05.2020г. и Заповед №27 от 08.05.2020 г. , във връзка с чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-418

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

за прием на проектни предложения в ИСУН

Цялата обява виж тук

Условия за кандидатстване

Документи за попълване при кандидатстване

Документи за информация при кандидатстване

Публикувано 08.06.2020г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 05.02.2020г., за изменение на взети Решение на Управителния съвет от  22.03.2019 г., и  27.11.2019 и. и Заповед №14/22.03.2019г., Заповед №19/11.06.2019г. и Заповед №23/05.02.2020г. във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 /календарни/  дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок 10.03.2020 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 05.02.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-264

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-264 – Втори прием

 Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 за прием на проектни предложения в ИСУН

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 29.03.2019г., МИГ, и Решение на Управителния съвет от 27.11.2019 във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 02.01.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.З- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-264

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА М06 – РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 12.06.2019г


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.06.2019 г. във връзка с Решение на УС от  22.03.2019г. , и Заповед №14/ 22.03.2019 и №19 от 11.06.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за Първи прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264  Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.07.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано на 11.06.2019г


МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

обявява  прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.264 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ  прием 2019/2020 г. 

Документи по процедурата (Виж)

Публикувано на 03.05.2019г

Back to top button