Подмярка 7.2-инфраструктура


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВТОРИ ПРИЕМ

По Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

по Процедура №BG06RDNP001-19-762

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решения на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари от 07.11.2023 г. и Заповед №67/10.11.2023 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

При наличие на неусвоен остатъчен финансов ресурс по Процедура №BG06RDNP001-19-762  Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, МИГ – Тервел – Крушари отваря втори прием по мярката с нов срок за кандидатстване с проектни предложения и актуализиран финансов ресурс.

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при изпълнение (Изтегли)

Указания за кандидатстване подмярка 7.2 (Изтегли)

Обява 7.2 (Изтегли)

Публикувано на 20.11.2023 г


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2
Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-762

 ПО ПОДМЯРКА

7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” прием 2023г.

Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 30.03.2023 г. , и Заповед №59 от 30.03.2023 г във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ  и в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

на 22.05.2023 г. стартира процедура за прием на проекти с краен срок 21.07.2023 г.  и с  финансовия ресурс на БФП  41 000,00 лв.

Обява 7.2 от 22.05.2023 г.(Изтегли)

Указания по подмярка 7.2 от 22.05.2023 (Изтегли)

Публикувано на 22.05.2023 г


Обява

на проектни предложения  Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Втори прием – 2022г.

Условия за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Обява за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Публикувано на 07.03.2022 г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
прием 2021г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 27.09.2021 г. , и Заповед №37 от 28.09.2021 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19-548 в ИСУН2020

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  за прием на проектни предложения.

Обява за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Указания за кандидатстване 7.2 (Изтегли)

Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)

Документи за информация при кандидатстване (Изтегли)

Документи към условия за изпълнение (Изтегли)

Публикувано на 01.11.2021 г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-…………. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Виж)

Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 (Изтегли)

Публикувано на 23.05.2019 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 12.02.2018 – 15.03.2018

 Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 – актуализирани (с рамкиране и с допълнена декларация за неприложими документи)

       Приложения:

           Основна информация; актуализирана (с допълнена декларация)
           Таблица на допустимите инвестиции; (заменена с формуляр на ДФЗ)
           Списък с активи;
           Декларации, приложими по 7.2; допълнени с декларация за неприложими документи
           Критерии за административно съответствие;
           Критерии за допустимост;
           Критерии за техническа и финансова оценка;
           Инструкция за попълване на формуляр;
           Формуляр за мониторинг.

Публикувано на 12.02.2018 г. 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 05.01.2018 – 15.02.2018

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

     Приложения:

  1. Основна информация за проектното предложение по 7.2;
  2. Таблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
  3. Насоки за финансов анализ по 7.2;
  4. Примерни таблици за ФА;
  5. Списък с активи;
  6. Декларации, приложими по 7.2

Публикувано на 24.11.2017 г.

Back to top button