Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от МИГ Тервел-Крушари – (Изтегли)

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на МИГ Тервел-Крушари – (Изтегли)


РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2023 – (Изтегли)


РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2022 – (Изтегли)


РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2021 – (Изтегли)


РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2020 – (Изтегли)


 СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ 2019Г. (Изтегли)

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 – (Изтегли)


 ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.4

НОМЕР ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ДАТА НА ДОГОВОРА СРОК НА ДОГОВОРА ЦЕНА с ДДС
РД50-153 /U-1 «ДЮКСОФТ» ЕООД Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 31.10.2016 1.11.2016 – 31.12.2017 1 680 120 лв/м
РД50-153 /U-2 „ЖЕ – ГА“ ДЗЗД  Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ Тервел-Крушари по Споразумение №РД50-153/21.10.2016 за изпълнение на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство 31.10.2016 1.11.2016 – 31.12.2017 4 200 300 лв/м

 ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.1

НОМЕР ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ДАТА НА ДОГОВОРА ИЗПЛАТЕНА СУМА
19.1-1 „КРИОС” ООД Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 18.12.2015 750
U-1 Рекламна къща ЕОС Изготвяне на информационни материали за информиране на местното население за процеса на подготовка на стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари 11.1.2016 3000
U-02 ФОНДАЦИЯ „КРУГА“ Организиране на информационни срещи за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари” на 3-4.02 26.01.2016 420
U-03 ET “ТОНИ-92 – Златка Андонова”  Организиране на еднодневен информационен семинар за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари в с.Крушари на 12.02 29.01.2016 383.50
U-06 ЕТ „Мария-Невена – Невена Денева” Организиране на еднодневен информационен семинар за запознаване с ВОМР и процеса на създаване на Стратегия на МИГ Тервел-Крушари” в с. Безмер на 15.02 29.01.2016 380
U-07 „НОЕМА“ ООД Проучване и анализ на средата, нагласите, настроенията и участниците за нуждите на разработването на стратегия за ВОМР от МИГ Тервел-Крушари 2.02.2016 4010
U-09 „БРАТЯ РАЙЧЕВИ“ ООД Осигуряване логистиката на еднодневно обучение на местни лидери по правилата за създаване на стратегията за ВОМР на 24.02 – Тервел 17.02.2016 586
U-10 ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ – Юзджан Юсеин” Осигуряване логистиката на еднодневно обучение на местни лидери по правилата за създаване на стратегията за ВОМР на 23.02 в с.Телериг 16.02.2016 600
U-11 ЕТ„Тодор Куртев“ Осигуряване на логистиката на еднодневно обучение на екипа на МИГ Тервел-Крушари по правилата за създаване на стратегията за водено от общностите местно развитие на 7.03 в гр. Тервел 29.02.2016 464
U-12 ЕТ „Мария-Невена – Невена Денева” Осигуряване на логистиката на еднодневно обучение на екипа на МИГ Тервел-Крушари по правилата за създаване на стратегията за водено от общностите местно развитие на 9.03 в с. Безмер 29.02.2016 412
U-13 “Арабела – Добрич“ ЕООД Осигуряване на кетъринг за участниците в информационна конференция и на две срещи за консултиране подготовката на стратегията, организирани от сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ на 10 и 11 март 7.03.2016 910,26
U-14 ПРИЯТЕЛИ – бр. Райчеви Осигуряване логистиката на две еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност на изготвяната стратегия на 5 и 6 април 1.04.2016 770
U-15 ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ – Юзджан Юсеин” Осигуряване логистиката на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната стратегия на 7 април 1.04.2016 380
U-16 “Арабела – Добрич“ ЕООД Осигуряване на кетъринг за участниците в обществено обсъждане на стратегията, организирани от сдружение „МИГ Тервел-Крушари“ на 11 и 12 май 9.05.2016 760

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

на МИГ Тервел-Крушари по подмярка 19.1

НОМЕР ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ДАТА НА ДОГОВОРА ИЗПЛАТЕНА СУМА
GD-01 ЯНКА КАЗАКОВА Извършване на експертна работа по подготовка на Стратегията – Аналитична част 4.01.2016 4320
GD-02 МАРИЯ ЮНАКОВА Извършване на експертна работа по подготовка на Стратегията – част Дейности 4.01.2016 4320
GD-03 доц.МАРИЯ ПЕНЕВА Изготвяне на териториален и социално-икономически анализ за целите на подготовката на Стратегия за ВОМР 29.01.2016 4010
GD-04 НИКОЛИНКА ДИМОВА Да участва като лектор в два еднодневни обучителни курса за местни лидери по правилата за изготвяне на стрaтегия на 23.02 в с.Телериг и на 24.02 в гр. Тервел 17.02.2016 240
GD-05 МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА Да участва като лектор в два еднодневни обучителни курса за местни лидери по правилата за изготвяне на стрaтегия на 23.02 в с.Телериг и на 24.02 в гр. Тервел 17.02.2016 200
GD-06 МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА Да участва като лектор и да изготви обучителни материали за два еднодневни обучителни курса за екипа на МИГ по правилата за изработване на Стратегия 26.02.2016 340

Публична покана за обществена поръчка с предмет

 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ФИЛМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА“

Уникален номер на поръчката в портала на АОП – 9044578, публикувана на 5.8.2015 г. изтегли документация
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите за класиране на участниците, публикуван на 19.8.2015 г. изтегли протокол
Договор, публикуван на 24.8.2015 г. изтегли договор
Плащане по договора на 29.9.2015 г., на основание Констативен протокол, публикуван на 2.10.2015 г. изтегли

Публична покана за обществена поръчка с предмет

 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ФИЛМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ“

Уникален номер на поръчката в портала на АОП – 9036826, публикувана на 1.12.2014 г. изтегли документация
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите за класиране на участниците, публикуван на 11.12.2014 г. изтегли протокол
Договор, публикуван на 12.12.2014 г. изтегли договор
Плащане по договора на 23.12.2014 г., на основание Констативен протокол, публикуван на 23.12.2014 г. изтегли

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ
по Публична покана ID  9024688: “ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ”

Участниците се класират по предложените в офертите им цени както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Печатни публикации в регионален ежедневник
1.„Медиа прес“ ООД – гр.Силистра – предложил цена  2340 лв.
2.„Бряг Медиа Груп“ ЕООД – гр. Русе
3. „Аспект“ ООД – гр. Шумен
4. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД – София
Участникът по ОП 1 „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД – София не отговаря на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изработване на брошури, плакати, рекламни сувенири и транспаранти за популяризиране резултатите от дейността на МИГ
1. „ЕТ КОМИТ-СЛАВОМИР ЙОНЕВ“- София, предложил цена 6022 лв.
2. „НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД – София
3. Рекламна къща ЕОС ООД – гр.Добрич
4. „Медиа прес“ ООД – гр.Силистра
Останалите участници по ОП 2:
„БК Дизайн“ ЕООД, „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД и „Аспект“ ООД не отговарят на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Радиоизлъчвания на репортажи, интервюта и съобщения в радиа, които осигуряват излъчване на територията на област Добрич
1.„Добруджа Спектър“ ООД – гр.Добрич, предложил цена 1280 лв.
2. „Аспект“ ООД – гр.Шумен

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Изработване на информационни табели за идентифициране на обекти, получили подкрепа от МИГ Тервел-Крушари
1.„НАУТИЛУС ДИЗАЙН“ ЕООД – София, предложил цена 3060    лв.
2. Рекламна къща ЕОС ООД – гр.Добрич
3.„Аспект“ ООД – гр.Шумен
Останалите участници по ОП 4:
„БК Дизайн“ ЕООД, „ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт“ ЕООД, „Д-Медия“ ООД
не отговарят на техническите изисквания по отношение срока за изпълнение.

На класираните на първите места ще бъдат  предложени договори за изпълнение на услугите по съответните обособени позиции.

Николай Манев – изп. директор на МИГ Тервел-Крушари
e-mail: migtk@abv.bg телефон 0888 995689.


Публична покана за обществена поръчка с предмет
„ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обществената поръчка включва 4 обособени позиции:

Oбособена позиция 1: „Печатни публикации в регионален ежедневник” Обособена позиция 2: „Изработване на брошури, плакати, рекламни сувенири и транспаранти за популяризиране резултатите от дейността на МИГ” Обособена позиция 3: „Радиоизлъчвания на репортажи, интервюта и съобщения в радиа, които осигуряват излъчване на територията на област Добрич” Обособена позиция 4: „Изработване на информационни табели за идентифициране на обекти, получили подкрепа от МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Уникален номер на поръчката в Портала на АОП – 9024688, публикувана на 14.01.2013 г.
изтегли документация
Back to top button