ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ Тервел-Крушари

правителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” – гр. Тервел на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  общо събрание на членовете на сдружението на 12 май 2016 г. от 18.00 ч. в залата на Народното читалище в с.Телериг, общ. Крушари при следния дневен ред:

  1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие през 2015 г.
  2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и освобождаване на членове на Сдружението.
  3. Промени в Устава на Сдружението.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г.
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:

  • в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
  • в с.Крушари –  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева) .

 От Управителния съвет

Back to top button