П О К А Н А

Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-187/7.12. 2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

 П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ TЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

До представителите на местните заинтересовани страни:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

В периода от 10 до 12 май ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Тервел-Крушари, както следва:

–       за населението на община Крушари – на 10 май (вторник) от 10:30 – в залата на Общ. Крушари;
–       за населението на община Тервел – на 11 май (сряда) от 10:30 – в залата на Общ. Тервел;
–       за членове и кандидати за членове на сдружение МИГ Тервел-Крушари – на 12 май (четвъртък) в читалището на с. Телериг, общ. Крушари.

 Основание за изготвяне на Стратегия за ВОМР: В съответствие с НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., Министърът на земеделието и храните е обявил прием на заявления за одобрение на Местни инициативни групи (МИГ) и на стратегии за ВОМР с краен срок 31 май 2016 г.

 Основна цел на Стратегията за ВОМР:  Да се повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес; да се подобрят условията за живот и да се насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността на територията на общините Тервел и Крушари.

 Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 г.

 Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна в размер на 3 млн. евро и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода  ВОМР.

Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по избраните в нея мерки. В стратегията на МИГ Тервел-Крушари са включени  само мерки от ПРСР 2014-2020 г.. Със свои проекти към Стратегията ще могат да кандидатстват физически лица, които имат постоянен адрес на територията на двете общини и юридически лица със седалище и адрес на управление на тази територия и осъществяващи дейността си на нея.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари е на разположение на интересуващите се:
–        в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
–        в с.Крушари –  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева).

 Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари и да участват в общественото обсъждане.

 От Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Back to top button