На 12 май 2016 г. Общото събрание на Сдружение МИГ Тервел-Крушари избра Управителен съвет в състав:

  1. Община Тервел, с адрес гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Св.Св. Кирил и Методий» №8, представлявана от Живко Жеков Георгиев, по силата на Решение на Общинския съвет №2-24/16.03.2016 на Общински съвет Тервел, избран за председател на УС.
  2. Община Крушари,  с адрес с. Крушари, обл.Добрич, ул. «9-ти септември» №3-А, представлявана от общинския съветник Иван Митев Иванов по силата на Решение на Общинския съвет №2/21 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Крушари
  3.  Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел” с адрес гр. Тервел ул. «Цар Калоян» №11, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, определено с решение на УС на дружеството от 18.04.2016 г.
  4. ЕТ”Ренесанс-КПДТ – Кирил Жендов» със седалище и адрес на управление с. Крушари, обл. Добрич, с.Лозенец, ул. «Четвърта» №4, представлявано от Кирил Петров Жендов
  5. Земеделски производител Христо Димитров Христов с адрес с. Крушари ул. Г.Димитров» №14, общ.Крушари, обл.Добрич
  6. НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ със седалище и адрес на управление с.Крушари, област Добрич,  представлявано съгласно Решение на Общото събрание  от 26.04.2016 от Дияна Георгиева Иванова
  7. «ТРИАДА» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Хан Аспарух» №4,  представлявано от Валентин Петров Петров, определено с решение на ОС на дружеството от 11.05.2010г.
  8.  «ГИФ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. “Цар Иван Асен II” №34,  представлявано от Шенол Мехмед Али, определено с решени на ОС на дружеството от 20.04.2016
  9. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» със седалище и адрес гр. Тервел, ул. «Хан Аспарух» №36,  представлявано от Невена Куртева Денева, определена с решение на ОС на читалището от 16.04.2010г.
Back to top button