ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ Тервел-Крушари

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” – гр. Тервел с решение от   10.01.2017 г. е свикано Общо събрание на Сдружението на 7 февруари 2017 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Промени в Устава на Сдружението.
  2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет.
  3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет.
  4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.
  5. Приемане бюджета за 2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:
–    в гр. Тервел – в офиса на МИГ-а и
–    в с. Крушари –  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева)


От Управителния съвет

Back to top button