ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На проведеното на 7.02.2017 г. общо събрание на сдружение МИГ Тервел-Крушари  бяха взети следните по-важни решения:
Направени бяха промени в Устава, с които беше намален съставът на ръководните и контролни органи, както следва:
Съставът на Управителния съвет беше редуциран от 9 на 5 члена и в него останаха:

  • Община Тервел, представлявана от Живко Георгиев – публичен сектор;
  • Народно читалище «Д.Дончев-Доктора -1893», представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор;
  • НЧ ”Йордан Драгнев – 1894“, представлявано от Диана Иванова – нестопански сектор;
  • «ТРИАДА» ООД, представлявано от Валентин Петров – стопански сектор;
  • ЕТ «Ренесанс-КПДТ – Кирил Жендов» – стопански сектор.

Контролният съвет отпадна като орган на Сдружението.
Освен това бяха приети следните документи на сдружението:

  • Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР
  • Бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“
Back to top button