ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 24 февруари 2017 г. направи промени в реда на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през първите две години на изпълнението й. Беше одобрен

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2017 г.(изтегли)

Приемът на проекти към МИГ Тервел-Крушари ще започне от 2017 г. по следния индикативен график:

 • За земеделци:
  Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  – от 4 септември до 20 октомври.
 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти – от 24 юли до 24 август 2017 г.. Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 можете да намерите тук.
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – от 5 юли до 24 август 2017 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
 • Подмярка 19.7.6 Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията – от 11 септември до 20 октомври 2017 г.

Проекти по :

 • Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

  ще се приемат през 2018 г.

От Управителния съвет

Back to top button