ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2018 г.

Виж тук

Индикативният график за 2018 г. предвижда както следва:

 За земеделци: Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  – от 1 юни до 31 юли 2018 г.. За преработвателна промишленост:
Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти – от 15 март до 30 април 2018 г.  

За общини:
Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 вижте в раздел за Кандитастване
Подмярка 19.7.6
Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията – от 10 септември до 18 октомври 2018 г. За производства и услуги:Приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да изтегли приема по 6.4 в края на 2018 година, като промени съответно графика.

Back to top button