П О К А Н А

На основание чл.49, ал.3 на Наредба №22 на МЗХ и Споразумение за финансово подпомагане РД 50-153/ 21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ 
в съответствие с утвърдени от 

УС 
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ –  ОЦЕНИТЕЛИ  НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР (изтегли тук)

1. Външните експерти – оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

2. Мерки от Стратегията за ВОМР, за които се набират външни оценители:

Подмярка Код и наименование на мярката от ПРСР и Стратегията за ВОМР
4.1    Инвестиции в земеделски стопанства
4.2    Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
6.4    Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
7.2    Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
19.7.6    Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство

3. Минимални изисквания към кандидатите:

 3.1.Oбщи изисквания:

Да са физически лица с:

3.1.1.Образование – висше
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
    3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
    3.1.2.2.Област „Технически науки”
    3.1.2.3.Област „Аграрни науки”
    3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
    3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години

3.2.Специфични изисквания:

3.2.1.Кандидатът за експерт-оценител по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 на Стратегията за ВОМР да е изработвал или да е оценявал бизнес-план на проект, одобрен за финансиране по ПРСР 2007-2013 (съответно 121, 123, 311 или 312) или по ПРСР 2014-2020 по мерките,за които кандидатстват.
Обстоятелството се удостоверява с препоръка от бенефициент, с посочен идентификационен номер на проекта, лице и телефон за контакт или с договор с възложител.

3.2.2. Кандидатът за експерт-оценител по мерки 7.2 и 19.7.6 на СВОМР да е участвал в разработване /управление/ проектиране/мониторинг или контрол на проекти, финансирани по ПРСР 2007-2013 (съответно 321, 322 или 323) или по ПРСР 2014-2020 по мерките, за които кандидатства.
Обстоятелството се удостоверява с препоръка от бенефициент, с посочен идентификационен номер на проекта, лице и телефон за контакт или с договор с възложител.

4. Допълнителни изисквания:
Лицето не е осъждано за престъпление по служба с влязла в сила присъда или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от РЕГЛАМЕНТ № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

5. Необходими документи:
5.1. Заявление по образец
5.2. Автобиография
5.3. Копие на диплома/и за завършено образование.
5.4. Копие на удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, препоръки или друго приложимо за удостоверяване на опит и квалификация на кандидата в съответствие с общите и специфичните изисквания.
5.5. Декларация по образец

6. Ред за провеждане на конкурса:
Конкурсът преминава през следните етапи:
ЕТАП 1: Изготвяне на предварителен списък по документи за всяка от мерките на Стратегията;
ЕТАП 2: Провеждане на писмен тест по всяка от мерките, за която кандидатът е подал документи за избор;
ЕТАП 3: Определяне на окончателен списък на експертите по резултатите от теста.

Първият етап от процедурата включва следните стъпки:    1. Проверка за административно съответствие;
    2. Проверка по документи за съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите.
    3. Кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, се включват в „предварителен списък по документи”.

Вторият етап от процедурата включва подготовка и провеждане на писмен тест за кандидатите, включени в „предварителен списък по документи”. Всички кандидати трябва да се запознаят с насоките за кандидатстване към СМР на МИГ Тервел-Крушари за мярката, за която кандидатстват. Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МИГ – www.mig-tk.org. Писменият тест се разработва от екипа на МИГ във вариант за всяка от мерките и се предлага на кандидатите за решаване. Всеки вариант на теста може да получи максимална оценка от 100 точки. Кандидати получили по-малко от 50 точки отпадат от участието си в класирането. Кандидатите се уведомяват предварително чрез съобщение на електронната страница на МИГ за мястото и времето за провеждане на теста.

Третият етап на процедурата включва изготвяне на окончателен списък на експертите, които са преминали успешно ЕТАП 1 и ЕТАП 2.

На интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ се публикува предварителния списък по документи и окончателния списък от одобрени експерти – оценители.

7. Подаване на заявленията за кандидатстване
Заявлението за кандидатстване
, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени „вярно с оригинала“, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител и едно електронно копие на CD.

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: „За участие в процедура избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“, за Мярка ХХХ.

Документите се подават лично, по пощата или по куриер в запечатан плик на адрес:

Гр.Тервел 9450, ул.”Цар Калоян” № 11

от 22.02.2018 г. до 07.03.2018г. от 9:00 до 17:00 ч. през работните дни. Документи получени след крайния срок за подаване не се разглеждат.

За допълнителна информация:

Невена Кирова – Координатор, тел: 0887469928

Стоян Дамянов – Изпълнителен директор, тел: 0888598053

e-mail: migtk@abv.bg

8. Документи за кандидатстване

Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт- оценител към СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ е публикуван на Интернет страницата на сдружението www.mig-tk.org:

 –  Приложение № 1: Образец на Заявление за кандидатстване,

 –  Приложение № 2: Декларация за изпълнение на условията за допустимост

 За информация на кандидатите е приложено и

 –  Приложение № 3: Контролен лист за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.

 –  Приложение №4: Класификатор на областите на висше образование

Back to top button