ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по под-мерки от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР на МИГ Тервел – Крушари, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) отпада правното основание за издаването им /чл.9а/, екипът на МИГ Тервел – Крушари, подготвя промяна на СВОМР на МИГ Тервел – Крушари към Споразумение № РД50-153  от 21.10.2016г.

 В описанието на под-мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в Раздел 5 – Описание на мерките , 5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, има препращане към наредби по съответните под-мерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г.

Препратките се отнасят до

Цитираните Наредба №9 за прилагане на под-мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Наредба №20 за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  издадени от МЗХГ и отпадане на правното основание за  издаване на наредбите по чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерките и под-мерките от ПРСР 2014-2020 г.

В тази връзка, в

Раздел 5 – Описание на мерките ,

5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

се предлага за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ следния:

  ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Back to top button