ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

 Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” – гр. Тервел с решение от  04.04.2018 г. свиква Общо събрание на Сдружението на 26 април 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Промяна  в описание на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари, произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 2018 г.), с който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.
  2. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница http://www.mig-tk.org/bg/ на МИГ Тервел-Крушари:

Писмо от МЗХ относно необходимост от изменение на мерки в одобрените Стратегии
Извадка от Държавен вестник

От Управителния съвет

Back to top button