ИНФОРМАЦИЯ

за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с.Крушари, община Крушари, област Добрич –  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: „Рехабилитация на улици в гр.Тервел – Улица „Дунав“ – участък от ул.“Черни връх“ до ул.“Черно море“;Улица ‘Пирин“ от О.К.13 до О.К.56 и Улица „Тимок“ от О.К 56 до О.К.63″ – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер – кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (изтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Back to top button