ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ ПО

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Във връзка с предстоящата обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» от ПРСР 2014-2020,

 публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:   migtk@abv.bg в срок до: 09.08.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на УСЛОВИЯТА за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел „ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА“4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Приложение за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

Back to top button