СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че 18 юли 2018г. МЗХГ одобри Процедурата за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Електронното активиране на Процедурата за приема в ИСУН 

е с начало: 01.08.2018 г. и  Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа.

Back to top button