ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.012

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 26.06.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.012   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН

1.  Цел:

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Прилагането на подмярка 4.2. е в изпълнение на Приоритет 1: „Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности“ и е насочено към изпълнението на нейната Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти.

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти, със следните цели:

·       Производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

·       Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти като се подкрепят създаването и разширяването на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията.

·       Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска продукция като по такъв начин да се създадат условия за допълнителна заетост в територията.

2.  Очаквани резултати:

·   Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци;

·   Повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига.

·   Създаване на устойчива заетост, на територията на МИГ Тервел – Крушари.

·    Изпълнението на подмярката ще окаже ефект по отношение на развитието на сектори плодове и зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури, където се очаква засилване на връзката между производител и преработвател, устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.

3. Приложно поле на подмярката и изключения .

Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване дейността на съществуващи хранително-преработвателни предприятия чрез:

·    внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или.

·     внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

·     подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

·     подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или ;

·     подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

4.  Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 лв.- 100%

·    Средства от ЕЗФРСР(сума / процент)- 180 000 лв. -90%

·   Национално съфинансиране (сума / процент) -20 000 лв. -10%

5. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретна стратегия за ВОМР и за конкретен проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на общите допустими разходи: 15 000 лева
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 150 000 лева
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 7 500 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 75 000 лева
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 7 500 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 75 000 лева

5.1. Процент на съфинансиране на проекти към стратегия за ВОМР: Процентът на съфинансиране от кандидата е най-малко 50 %.

6.   Допустими кандидати:

·      Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

·       Предприятия (физически и юридически лица) регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

7.   Допустимите дейности

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:

1)    мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2)    плодове и зеленчуци;

3)    пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

4)     зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

5)     технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

6)     готови храни за селскостопански животни (фуражи);

Подкрепата е насочена към:

•    Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;

•    Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

•     Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.

8. Обхватът на мярката, допустимите разходи и недопустимите разходи са описани в приложение „Условия за кандидатстване  по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2018 г. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012 и на интернет адреса на МИГ Тервел – Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

9.   Критерий за подбор:

ПОКАЗАТЕЛ Точки
1 Проектът е за преработка на суровини от приоритетни направления: животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури 30
2 Над 20% от преработваните суровини са от собствено производство 10
3 Проектът допринася за създаване на нови работни места на територията (по технологичен проект): o        до 2  работни места; o        от 3 до 5 работни места; o        над 5 работни места;  до 20 10 15 20
4 1/3 или повече от новосъздадените работни места се заемат от лица от уязвимите и малцинствени групи  15
5 Проекти на жени и/или млади хора (до 40 г.) 15
6 Проектът е за ново за общината производство  10

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 30 точки.

10.   Период на приема:

 Първи прием: Начало: 01.08.2018 г.     / Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 02.01.2019 г.       / Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа.

Вторият прием по мярката ще бъдат обявявани при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката.

            Следващ прием по мярката ще бъде обявен с наличния/оставащия финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти и стойността на вече договорените проекти, в случай че има такива.

11.   Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни :

–      В ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/;

електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

–     в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11

·     Лице за контакти – Даниела Николова – тел.: 0899122108

                                      Невена     Кирова    – тел.: 0887469928

12.    Подаването на проектни предложения към Стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/;

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

Back to top button