ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 24 август 2018 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари на 01 октомври 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение  за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО на основание чл.43, ал.9 от Устава на МИГ Тервел – Крушари – теглене на краткосрочен кредит, който ще поеме СНЦ МИГ Тервел -Крушари, за покриване на временен недостиг на средства (т.н. мостово финансиране) до момента на верифициране/получаване на същите под формата на финансова помощ от ДФЗ по ПРСР 2014-2020г. за нуждите на МИГ- а за 2018 г. и 2019 г.
  2. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

От Управителния съвет

Back to top button