ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.076

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.08.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.076 

 МИГ Тервел-Крушари Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

1. Цел:

Основната цел на Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне: Модернизиране на малките и средни земеделски  стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители. Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със  стандартите на Общността.  Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури ибиоземеделие.

2. Приложно поле на подмярката и изключения.

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Подкрепа за развитие на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, с цел да се постигне: Модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата;Обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на земеделската продукция; Разширяване на площите заети с трайни насаждения: овощни градини, производство на зеленчуци оранжерийно и на открито; Подобряване на условията за труд,  ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми;Подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.

3. Допустими кандидати:

Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката, трябва да отговарят на следните условия:

1)  Да са Регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2)  Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

Ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

4.  Допустимите дейности

По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и икономическа устойчивост, чрез следните допустими дейности:

1) Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2) Опазване на компонентите на околната среда; или

3) Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

4) Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

5.  Период на приема:

Първи прием: Начало: 20.09.2018 г.      / Краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 15.03.2019 г.       / Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа

Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени  проекти, единствено и само при наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти.

6. Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР (сума / процент) Национално съфинансиране (сума / процент)
750 000 лв. 675000 лв. 75000 лв.
100% 90% 10%

7.  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретна стратегия за ВОМР и за конкретен проект:

Минимални и максимални стойности за един проект:
· Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 000 лева · Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 96 000 лева
· Минимален размер на общите допустими разходи по проект – 5 000 лв.; · Максимален размер на общите допустими разходи по проект: 160 000 лева
Безвъзмездн финансова помощ:Общият размер на финансовата помощ е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта. 40 % от общите допустими разходи по проекта. Финансовата помощ се увеличава  в % за различните видове бенефициент:  – 10 % за приоритетните сектори – животновъдство, трайни насаждения (без черупкови) и зеленчукопроизводство (без тикви); – 10 % за млади земеделски стопани. – „Млади земеделски стопани“ са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г.; – 10% за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

8. Критерий за подбор:

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

* Допустимо е да изберете съответствие само с един от критериите 3 „Размерът на стопанството в евро“!!!

Праг за преминаване – 20 точки

Максимален праг-100 точки

** Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.

 *** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за които не достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, (намален пропорционално, спрямо общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат финансирани с вече определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

9. Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни :

–   В ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/;

електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

–   в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11

·    Лице за контакти – Даниела Николова – тел.: 0899122108

                                     Невена     Кирова    – тел.: 0887469928

10. Подаването на проектни предложения към Стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Документите за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

Заповед и обява по подмярка 4.1 (Изтегли)

Back to top button