СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – прием 2018 г.

Списък на одобрените проекти (Изтегли)

Back to top button