СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПИСЪК НА

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001 -19.012 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти”-

Първи прием 2018г. (Виж)

Back to top button