СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.1.  «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» –  прием 2018 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ (ВИЖ)

Back to top button