ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг  на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Изтегли)

Back to top button