Обяви


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-264

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура № BG06RDNP001-264 – Втори прием

 Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 за прием на проектни предложения в ИСУН

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 29.03.2019г., МИГ, и Решение на Управителния съвет от 27.11.2019 във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 02.01.2020г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001 -19-338

 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Обявява процедура № BG06RDNP001-19-338

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 20.11.2019г. и  Заповед №22 /20.11,2019г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

Цялата обява (тук)

Публикувано 20.12.2019г.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-289 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
прием 2019г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 31.05.2019г. , и Заповед №15 от 31.05.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19-289 в ИСУН2020 Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  за прием на проектни предложения.

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 08.07.2019г.


МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

обявява  прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.264 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ  прием 2019/2020 г. 

Документи по процедурата (Виж)

Публикувано на 03.05.2019г


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.076

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.08.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.076

 МИГ Тервел-Крушари Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

Период на приема:

Първи прием: Начало: 20.09.2018 г. / Краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 15.03.2019 г. / Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа

Документи за кандидатстване (Изтегли)


ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 26.06.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.012   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)


ИНФОРМАЦИЯ
за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица „Черно море“ и улица „Изгрев“ в с.Крушари, община Крушари, област Добрич –  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: „Рехабилитация на улици в гр.Тервел – Улица „Дунав“ – участък от ул.“Черни връх“ до ул.“Черно море“;Улица ‘Пирин“ от О.К.13 до О.К.56 и Улица „Тимок“ от О.К 56 до О.К.63″ – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер – кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (изтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.


 ОБЯВА
за прием на проектни предложения
по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
към Стратегията за ВОМР на  СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 4.01.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари”


СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Наименование на процедурата:

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·       Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
·       Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
·       Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

 Допустими кандидати: Община Тервел и община Крушари.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

 • Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане – до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи – до пазарната им стойност;

4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

Период за прием:

Начало: 12.02.2018 година                     Краен срок: 15.03.2018 година, 17:00 часа.

 Бюджет на приема: 1 150 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 10 000 лв.Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 300 000 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта

 Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна инфраструктура, инвестицията е в населени места с общо население:   – от 100 до 200 души
  – от 200 до 300 души
  – от 300 до 400 души
  – от 400 до 500 души
  – от 500 до 600 души
  – от 600 до 800 души
  – от 800 до 1000 души
  – от 1000 до 1200 души
  – над 1200 души10
20
30
40
50
60
70
80
100
2/  За проекти за инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура:  o   Вид на училището или детското заведение:
     –  средищни (обслужващи повече от едно населено място) или обединени училища или детски заведения с повече от 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 4 школи
     –  училища обслужващи само населеното място или детски заведения с 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 3 школи
     –  детски заведения с една група или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 2 школи 
o   Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено място с повече от 20% население от малцинствени групи съгласно обективен статистически източник.
  до 70
70


50 30  30
3/  За проекти за инвестиции в подобряване на социална инфраструктура:  o   за инвестиции в социално заведение, предлагащо услуги за стари/възрастни хора
 o   социалната услуга обхваща:
      –    под 50 потребители
      –    от 50 до 100 потребители
      –    от 100 до 200 потребители
      –    над 200 потребители
o   над 50% от потребителите на социалната услуга са от уязвимите и малцинствени групи
  40

10
20
30
40
20

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

Лица за контакт:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Даниела Николова, тел. 0899122108
Координатор – Невена Кирова, тел. 0887469928

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
–       в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
–       на електронната страница на МИГ Тервел-Крушариwww.mig-tк.orgи
–       в офиса на МИГ-а в гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“ №11.

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.


 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2018 г. (изтегли)

Индикативният график за 2018 г. предвижда както следва:

 За земеделци: Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  – от 1 юни до 31 юли 2018 г..

 Публикувано на 20.11.2017 г.

 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти – от 15 март до 30 април 2018 г.  
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  Подмярка 19.7.6
  Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията – от 10 септември до 18 октомври 2018 г.
 • За производства и услуги: Приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да изтегли приема по 6.4 в края на 2018 година, като промени съответно графика.

„Вътрешни правила за оценка на проекти“- 2018 г. (Изтегли)

Процедура за подбор на проекти
процедура

Вътрешни правила за работа на оценителната комисия

правила

 Инструкция за оценителите по Подмярка 7.2

инструкция

Правила за прилагане на изискванията за държавни помощи

правила


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията

Указания и образци на документи за кандидатстване за подмярка 19.7.6 ще бъдат публикувани тук не по-късно от 3 месеца преди публикуване на поканата за подбор на проекти.


ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-…………. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Виж)

Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 (Изтегли)


Публикувано на 23.05.2019 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 12.02.2018 – 15.03.2018

 Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 – актуализирани (с рамкиране и с допълнена декларация за неприложими документи)

       Приложения:
           Основна информация; актуализирана (с допълнена декларация)
           Таблица на допустимите инвестиции; (заменена с формуляр на ДФЗ)
           Списък с активи;
           Декларации, приложими по 7.2; допълнени с декларация за неприложими документи
           Критерии за административно съответствие;
           Критерии за допустимост;
           Критерии за техническа и финансова оценка;
           Инструкция за попълване на формуляр;
           Формуляр за мониторинг.

Публикувано на 12.02.2018 г. 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 – 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 05.01.2018 – 15.02.2018

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

Приложения:

 1. Основна информация за проектното предложение по 7.2;
 2. Таблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
 3. Насоки за финансов анализ по 7.2;
 4. Примерни таблици за ФА;
 5. Списък с активи;
 6. Декларации, приложими по 7.2

Публикувано на 24.11.2017 г.


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОБЯВА

по чл.46 ал.З- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-264

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МЯРКА М06 – РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 12.06.2019г


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.06.2019 г. във връзка с Решение на УС от  22.03.2019г. , и Заповед №14/ 22.03.2019 и №19 от 11.06.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за Първи прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264  Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.07.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано на 11.06.2019г


МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

обявява  прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.264 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ  прием 2019/2020 г. 

Документи по процедурата (Виж)

Публикувано на 03.05.2019г


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка М04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Виж)

Публикувано на 18.12.2018 г.

 Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

 Публикувано на 01.08.2018 г.


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства

 Документи за кандидатстване:

Условия за кандидатстване (Изтегли)

Документите за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

Заповед и обява по подмярка 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 20.09.2018 г.

Приложение №25 – Референтни разходи на ЗТ(Изтегли)

Публикувано на 02.10.2018 г


ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ – ТЕРВЕЛ, 24.02.2016 г.


ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ – КРУШАРИ, 23.02.2016 г.


ПЕРИОД 25.08. – 05.09.2014 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-12 и КИП-13изтегли
 Протоколи от заседания на КИП-12, заповед и декларацииизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-13, заповед и декларацииизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-12 и КИП-13изтегли

ПЕРИОД 31.01. – 28.02.2014 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-10 и КИП-11изтегли
 Протоколи от заседания на КИП-10, заповед и декларацииизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-11, заповед и декларацииизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-10 и КИП-11изтегли

Back to top button